Odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę Adwokat Rzeszów

Odszko­do­wa­nie za bez­pod­staw­ne zwol­nie­nie z pra­cy — Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie pro­wa­dzi spra­wy z zakre­su pra­wa pra­cy, w tym spra­wy o odszko­do­wa­nie za bez­pod­staw­ne roz­wią­za­nie umo­wy o pra­cę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *