Nowelizacja kodeksu cywilnego – formy czynności prawnych

Od dnia 8 września 2016 r. kodeks cywilny (dalej: kc) przewiduje, oprócz wcześniej znanej formy pisemnej czynności prawnej, formę dokumentową czynności prawnej oraz formę elektroniczną czynności prawnej.
Zgodnie z art. 77(3) kc, dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. A więc do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.
Natomiast art. 78(1) stanowi, że do zachowanie elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powyższe oświadczenie woli równoznaczne jest z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311 z dnia 07.09.2015 r.) m.in. wprowadza również formę ad probationem dla formy dokumentowej oraz formy elektronicznej czynności prawnej, a także przypadki wyłączenia stosowania przepisów o formie ad probationem.
Ważnym novum jest także wprowadzenie w art. 65(1) kc odpowiedniego stosowania przepisów o oświadczeniach woli do innych oświadczeń.