Porady prawne

Pra­wo kar­nePra­wo cywil­neWykro­cze­niaPra­wo pra­cy
Roz­wódPra­wo rodzin­neAli­men­tyOdszko­do­wa­nie
Pra­wo gospo­dar­czePora­dy praw­nePora­dy praw­ne onli­neSpo­rzą­dza­nie pism
Obsłu­ga praw­naRekla­ma­cjaPra­wo spad­ko­weKon­takt

Pora­dy praw­neKan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la Klien­tom porad praw­nych z róż­nych dzie­dzin pra­wa.

Adwokat porady prawne
Pora­dy praw­ne

Zakres przedmiotowy porad prawnych

Nasza Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w szcze­gól­no­ści w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach pra­wa:

 1. Pra­wo kar­ne.
 2. Pra­wo rodzin­ne i opie­kuń­cze, w tym mię­dzy inny­mi:
 3. Pra­wo pra­cy, w tym mię­dzy inny­mi:
  • roz­wią­zy­wa­nie umów o pra­cę;
  • docho­dze­nie wyna­gro­dze­nia za pra­cę.
 4. Pra­wo cywil­ne, w tym mię­dzy inny­mi:
 5. Pra­wo gospo­dar­cze.
 6. Wykro­cze­nia.

Powyż­sza lista jest listą wyłącz­nie przy­kła­do­wą. Dopie­ro pod­czas zgło­sze­nia chę­ci uzy­ska­nia pora­dy praw­nej uzy­ska­ją Pań­stwo odpo­wiedź, czy adwo­kat udzie­li pora­dy praw­nej doty­czą­cej dane­go zagad­nie­nia.

Prawo karne

Udzie­la­my porad praw­nych z zakre­su pra­wa kar­ne­go. W ramach pora­dy praw­nej mogą Pań­stwo uzy­skać infor­ma­cję o poszcze­gól­nych prze­stęp­stwach i zasa­dach karal­no­ści.

Pora­dę praw­ną może oczy­wi­ście uzy­skać oso­ba, wobec któ­rej toczy się już postę­po­wa­nie kar­ne: podej­rza­ny, oskar­żo­ny. Adwo­kat udzie­la rów­nież porad praw­nych oso­bom, któ­re są ofia­ra­mi prze­stęp­stwa: pokrzyw­dzo­nym, oskar­ży­cie­lom posił­ko­wym, oskar­ży­cie­lom pry­wat­nym.

Porady prawne dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego

Nasza Kan­ce­la­ria udzie­la porad praw­nych z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go i opie­kuń­cze­go. Mogą Pań­stwo u nas uzy­skać w szcze­gól­no­ści infor­ma­cję doty­czą­cą mię­dzy inny­mi:

Porady prawne z prawa cywilnego

Udzie­la­my porad praw­nych doty­czą­cych sze­ro­ko poję­te­go pra­wa cywil­ne­go. W szcze­gól­no­ści nasza Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka spe­cja­li­zu­je się w spra­wach doty­czą­cych:

Sposoby udzielania porad prawnych

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka udzie­la porad praw­nych w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 1. Pora­dy praw­ne udzie­la­ne w sie­dzi­bie Kan­ce­la­rii.
 2. Pora­dy praw­ne przez tele­fon.
 3. Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Porady prawne udzielane w siedzibie Kancelarii

Pod­sta­wo­wym spo­so­bem udzie­la­nia porad praw­nych jest udzie­la­nie ich oso­bi­ście przez adwo­ka­ta w sie­dzi­bie naszej Kan­ce­la­rii.

W celu sko­rzy­sta­nia z tej for­my porad praw­nych naj­le­piej umó­wić się tele­fo­nicz­nie na kon­kret­ny ter­min pora­dy praw­nej. Dzię­ki temu unik­ną Pań­stwo nie­pew­no­ści moż­li­wo­ści nie przy­ję­cia przez adwo­ka­ta.

Ist­niej rów­nież moż­li­wość umó­wie­nia się na ter­min spo­tka­nia przez Inter­net.

Porady prawne przez telefon

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka umoż­li­wia Klien­tom uzy­ska­nie pora­dy praw­nej przez tele­fon. Wcze­śniej nale­ży jed­nak uiścić usta­lo­ne z adwo­ka­tem wyna­gro­dze­nie na nr rachun­ku ban­ko­we­go Kan­ce­la­rii, a następ­nie umó­wić się na ter­min kon­sul­ta­cji tele­fo­nicz­nej.

Nr rachun­ku ban­ko­we­go Kan­ce­la­rii otrzy­ma­ją Pań­stwo na poda­ny przez sie­bie adres pocz­ty e‑mail lub sms-em lub przez witry­nę Kan­ce­la­rii.

Porady Prawne Online

Nasza Kan­ce­la­ria umoż­li­wia sko­rzy­sta­nie z porad praw­nych za pośred­nic­twem Inter­ne­tu. Pora­da praw­na może w tym przy­pad­ku zostać Pań­stwu udzie­lo­na za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail lub za pośred­nic­twem wide­okon­fe­ren­cji. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat otrzy­ma­ją Pań­stwo wcho­dząc w zakład­kę Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Wynagrodzenie

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza każ­do­ra­zo­wo indy­wi­du­al­nie usta­la z Klien­tem wyna­gro­dze­nie za udzie­lo­ną pora­dę praw­ną.