Sprawy konsumenckie

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie pro­wa­dzi spra­wy z zakre­su postę­po­wań kon­su­menc­kich. Adwo­kat z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je zarów­no przed­się­bior­ców jak i kon­su­men­tów.

Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie pro­wa­dzi spra­wy kon­su­menc­kie doty­czą­ce mię­dzy inny­mi:

Konsument

Zgod­nie z pra­wem cywil­nym, kon­su­men­tem jest oso­ba fizycz­na doko­nu­ją­cą z przed­się­bior­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą.

Przedsiębiorca

Pra­wo cywil­ne sta­no­wi, że przed­się­bior­cą jest oso­ba pro­wa­dzą­cą we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zawo­do­wą.

Przed­się­bior­cą może być oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­bę­dą­ca oso­bą praw­ną, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną.

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne z zakre­su pra­wa cywil­ne­go, w tym z zakre­su spraw kon­su­menc­kich. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną w spra­wach doty­czą­cych spraw kon­su­menc­kich. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.