Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie pro­wa­dzi spra­wy z zakre­su pra­wa kar­ne­go, w tym spra­wy doty­czą­ce:

  • prze­stępstw ogra­ni­cza­nia w pra­wach ze wzglę­du na przy­na­leż­ność wyzna­nio­wą;
  • prze­stępstw prze­szka­dza­nia aktom reli­gij­nym;
  • prze­stępstw obra­zy uczuć reli­gij­nych.

Bezpłatna pomoc prawna

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza mogą uzy­skać od adwo­ka­ta dar­mo­wą pora­dę praw­ną z zakre­su pra­wa kar­ne­go, a w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych prze­stępstw prze­ciw­ko wol­no­ści sumie­nia i wyzna­nia. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym porad praw­nych z zakre­su pra­wa kar­ne­go, a w szcze­gól­no­ści w spra­wach doty­czą­cych prze­stępstw prze­ciw­ko wol­no­ści sumie­nia i wyzna­nia. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.