Wypadek drogowy – odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa

Wypadek drogowyKancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza zajmuje się sprawami karnymi dotyczącymi między innymi wypadków drogowych. Więcej informacji o tym przestępstwie uzyskają Państwo zapoznając się z treścią niniejszej strony.

Wypadek drogowy – definicja przestępstwa

Przez wypadek drogowy, zgodnie z prawem karnym, należy rozumieć wypadek spowodowany przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w którym inna osoba odniosła co najmniej średnie obrażenia ciała.

Wypadek drogowy – kary

Zgodnie z prawem karnym podstawową karą za popełnienie przestępstwa wypadku drogowego jest kara pozbawienia wolności. Wysokość kary zależy natomiast od skutku jaki nastąpił w wyniku wypadku drogowego oraz od postawy sprawcy w trakcie oraz po jego popełnieniu. Wysokość kary pozbawienia wolności będzie zatem różna w przypadku, gdy:

  1. Ofiara odniosła średnie obrażenia ciała.
  2. Ofiara odniosła ciężkie obrażenia ciała lub poniosła śmierć
  3. Sprawca doprowadził do wypadku drogowego będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Średnie obrażenia ciała

W sytuacji, gdy ofiara wypadku drogowego odniosła średnia obrażenia ciała, to wówczas przestępstwo wypadku drogowego zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 3 lat.

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć pokrzywdzonego

Zgodnie z polskim prawem karnym, gdy następstwem wypadku drogowego jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to wówczas sprawca przestępstwa wypadku drogowego może ponieść odpowiedzialność karną w granicach od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwość, środek odurzający, ucieczka z miejsca wypadku

W przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem środków odurzających lub zbiegł z miejsca wypadku drogowego, to prawo karne przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej.

Średnie obrażenia ciała

W sytuacji powstania o pokrzywdzonego średniego obrażenia ciała w wyniku wypadku drogowego, to wówczas sprawcy zdarzenia będzie groziła kara w wysokości od 1 miesiąca pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć pokrzywdzonego

Zgodnie z prawem karnym w przypadku wystąpienia u pokrzywdzonego ciężkiego obrażenia ciała lub jego śmierci, to sprawca wypadku drogowego będzie ponosił karę w granicach od 2 lat pozbawienia wolności do 12 lat pozbawienia wolności.

Wypadek drogowy –środki karne i środki kompensacyjne

Sąd może obok kary pozbawienia wolności może również orzec stosowne środki karne oraz środki kompensacyjne.

Środki karne

Sąd może orzec wobec sprawcy wypadku drogowego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku popełnienia przestępstwa wypadku drogowego przez sprawcę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, to wówczas sąd orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej odpowiednie świadczenie pieniężne.

Środki kompensacyjne

Sąd na wniosek zgłoszony przez pokrzywdzonego, może orzec od oskarżonego na jego rzecz odpowiednie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub obowiązek naprawienia szkody w części lub w całości.

Wypadek drogowy – ściganie przestępstwa

Przestępstwo wypadku drogowego jest co do zasady ścigane z urzędu. Wyłącznie, gdy pokrzywdzonymi są osoby wyłącznie najbliższe dla sprawcy, to wówczas ściganie powyższego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adw. Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa karnego (spraw karnych). Reprezentujemy zarówno ofiary przestępstw jak i osoby, które zostały oskarżone o ich popełnienie.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa karnego. Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 9 stycznia 2023 r.