Wypadek drogowy — odpowiedzialność karna sprawcy przestępstwa

Wypa­dek dro­go­wyKan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza zaj­mu­je się spra­wa­mi kar­ny­mi doty­czą­cy­mi mię­dzy inny­mi wypad­ków dro­go­wych. Wię­cej infor­ma­cji o tym prze­stęp­stwie uzy­ska­ją Pań­stwo zapo­zna­jąc się z tre­ścią niniej­szej stro­ny.

Wypadek drogowy — definicja przestępstwa

Przez wypa­dek dro­go­wy, zgod­nie z pra­wem kar­nym, nale­ży rozu­mieć wypa­dek spo­wo­do­wa­ny przez nie­umyśl­ne naru­sze­nie zasad bez­pie­czeń­stwa w ruchu lądo­wym, w któ­rym inna oso­ba odnio­sła co naj­mniej śred­nie obra­że­nia cia­ła.

Wypadek drogowykary

Zgod­nie z pra­wem kar­nym pod­sta­wo­wą karą za popeł­nie­nie prze­stęp­stwa wypad­ku dro­go­we­go jest kara pozba­wie­nia wol­no­ści. Wyso­kość kary zale­ży nato­miast od skut­ku jaki nastą­pił w wyni­ku wypad­ku dro­go­we­go oraz od posta­wy spraw­cy w trak­cie oraz po jego popeł­nie­niu. Wyso­kość kary pozba­wie­nia wol­no­ści będzie zatem róż­na w przy­pad­ku, gdy:

  1. Ofia­ra odnio­sła śred­nie obra­że­nia cia­ła.
  2. Ofia­ra odnio­sła cięż­kie obra­że­nia cia­ła lub ponio­sła śmierć
  3. Spraw­ca dopro­wa­dził do wypad­ku dro­go­we­go będąc pod wpły­wem alko­ho­lu lub innych środ­ków odu­rza­ją­cych lub zbiegł z miej­sca zda­rze­nia.

Średnie obrażenia ciała

W sytu­acji, gdy ofia­ra wypad­ku dro­go­we­go odnio­sła śred­nia obra­że­nia cia­ła, to wów­czas prze­stęp­stwo wypad­ku dro­go­we­go zagro­żo­ne jest karą pozba­wie­nia wol­no­ści od 1 mie­sią­ca do 3 lat.

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć pokrzywdzonego

Zgod­nie z pol­skim pra­wem kar­nym, gdy następ­stwem wypad­ku dro­go­we­go jest śmierć innej oso­by albo cięż­ki uszczer­bek na jej zdro­wiu, to wów­czas spraw­ca prze­stęp­stwa wypad­ku dro­go­we­go może ponieść odpo­wie­dzial­ność kar­ną w gra­ni­cach od 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści do 8 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

Nietrzeźwość, środek odurzający, ucieczka z miejsca wypadku

W przy­pad­ku, gdy spraw­ca wypad­ku dro­go­we­go znaj­do­wał się w sta­nie nie­trzeź­wo­ści lub był pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych lub zbiegł z miej­sca wypad­ku dro­go­we­go, to pra­wo kar­ne prze­wi­du­je zaostrze­nie odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej.

Średnie obrażenia ciała

W sytu­acji powsta­nia o pokrzyw­dzo­ne­go śred­nie­go obra­że­nia cia­ła w wyni­ku wypad­ku dro­go­we­go, to wów­czas spraw­cy zda­rze­nia będzie gro­zi­ła kara w wyso­ko­ści od 1 mie­sią­ca pozba­wie­nia wol­no­ści do 4 lat i 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści.

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć pokrzywdzonego

Zgod­nie z pra­wem kar­nym w przy­pad­ku wystą­pie­nia u pokrzyw­dzo­ne­go cięż­kie­go obra­że­nia cia­ła lub jego śmier­ci, to spraw­ca wypad­ku dro­go­we­go będzie pono­sił karę w gra­ni­cach od 2 lat pozba­wie­nia wol­no­ści do 12 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

Wypadek drogowy -środki karne i środki kompensacyjne

Sąd może obok kary pozba­wie­nia wol­no­ści może rów­nież orzec sto­sow­ne środ­ki kar­ne oraz środ­ki kom­pen­sa­cyj­ne.

Środki karne

Sąd może orzec wobec spraw­cy wypad­ku dro­go­we­go śro­dek kar­ny w posta­ci zaka­zu pro­wa­dze­nia pojaz­dów.

W przy­pad­ku popeł­nie­nia prze­stęp­stwa wypad­ku dro­go­we­go przez spraw­cę w sta­nie nie­trzeź­wo­ści lub pod wpły­wem środ­ka odu­rza­ją­ce­go lub gdy spraw­ca wypad­ku zbiegł z miej­sca zda­rze­nia, to wów­czas sąd orze­ka od oskar­żo­ne­go na rzecz Fun­du­szu Pomo­cy Pokrzyw­dzo­nym oraz Pomo­cy Post­pe­ni­ten­cjar­nej odpo­wied­nie świad­cze­nie pie­nięż­ne.

Środki kompensacyjne

Sąd na wnio­sek zgło­szo­ny przez pokrzyw­dzo­ne­go, może orzec od oskar­żo­ne­go na jego rzecz odpo­wied­nie zadość­uczy­nie­nie za dozna­ną krzyw­dę lub obo­wią­zek napra­wie­nia szko­dy w czę­ści lub w cało­ści.

Wypadek drogowy — ściganie przestępstwa

Prze­stęp­stwo wypad­ku dro­go­we­go jest co do zasa­dy ści­ga­ne z urzę­du. Wyłącz­nie, gdy pokrzyw­dzo­ny­mi są oso­by wyłącz­nie naj­bliż­sze dla spraw­cy, to wów­czas ści­ga­nie powyż­sze­go prze­stęp­stwa nastę­pu­je na wnio­sek pokrzyw­dzo­ne­go.

Prawo karne

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adw. Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie pro­wa­dzi prak­ty­kę adwo­kac­ką z zakre­su pra­wa kar­ne­go (spraw kar­nych). Repre­zen­tu­je­my zarów­no ofia­ry prze­stępstw jak i oso­by, któ­re zosta­ły oskar­żo­ne o ich popeł­nie­nie.

Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać uma­wia­jąc się z adwo­ka­tem na ter­min spo­tka­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dza­nia fan page‑u Kan­ce­la­rii oraz naszej witry­ny.

Porady Prawne Online

Adwo­kat Damian Mur­dza Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym z zakre­su pra­wa kar­ne­go. Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Stan praw­ny na dzień 9 stycz­nia 2023 r.