Umowa o dzieło – uprawnienia konsumenta

Umowa o dzieło jest umową, której stroną może być również konsument.

Umowa o dzieło – uprawnienia konsumenta

Konsument, w przypadku niezadowolenia z przyjmującego zlecenie na wykonanie umowy o dzieło ma możliwość:

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • złożyć oświadczenie o powierzeniu poprawienia dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zlecenie;
 • złożyć oświadczenie o powierzeniu dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zlecenie;
 • dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi;
 • dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji.

Umowa o dzieło – odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy o dzieło w przypadku:

 • znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego;
 • gdy przyjmujący zleceniem opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła
 • wadliwe wykonywanie umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie;
 • wykonywania umowy o dzieło w sposób sprzeczny z umową;
 • nieukończenia umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie.

Znaczne podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego

Konsument może odstąpić od umowy o dzieło w przypadku znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego. Konsument może odstąpić od umowy o dzieło wyłącznie jednak, gdy w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający.

Konsument może w takim przypadku odstąpić od umowy o dzieło, ale powinien uczynić to niezwłocznie, a także powinien zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część wynagrodzenia.

Opóźnienie się przez przyjmującego zamówienie o dzieło z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła

Konsument może odstąpić od umowy o dzieło, gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

Konsument ma prawo wówczas do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło bez wyznaczania przyjmującemu zamówienie dodatkowego terminu na realizację umowy o dzieło. Należy jednak pamiętać, że konsument może to oświadczenie złożyć wyłącznie przed upływem terminu do wykonania dzieła.

Umowa o dzieło – wadliwe wykonywanie umowy przez przyjmującego zamówienie

W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie wadliwie wykonuje umowę o dzieło, to konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Konsument ma jednak obowiązek wcześniejszego wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania umowy o dzieło. Konsument w tym celu musi wyznaczyć przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin.

Wykonywanie umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie w sposób sprzeczny z umową

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje umowę o dzieło w sposób sprzeczny z umową, to konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument musi wezwać przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania umowy o dzieło. Konsument w tym celu musi wyznaczyć przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin.

Umowa o dzieło – nieukończenie przedmiotu umowy przez przyjmującego zamówienie

Konsument do momentu zrealizowania umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie może w każdym czasie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku konsument musi zapłacić przyjmującemu zamówienie umówione wynagrodzenie. Konsument może jednak odliczyć od wynagrodzenia to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania umowy o dzieło.

Oświadczenie o powierzeniu poprawienia dzieła innej osobie

Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o powierzeniu poprawienia dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Konsument może to jednak uczynić w przypadku, gdy przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Konsument musi jednak wyznaczyć przyjmującemu zamówienie odpowiedniego terminu do poprawy sposobu wykonywania umowy o dzieło. Dopiero po upływie tego terminu konsument może powierzyć innej osobie poprawienia dzieła na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Oświadczenie o powierzeniu wykonania dzieła innej osobie

Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, konsument może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konsument może powierzyć dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

Umowa o dziełouprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi za wady dzieła

Konsument, zgodnie z prawem cywilnym, może z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub z tytułu rękojmi za wady prawne dzieła:

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia;
 • wezwać przyjmującego zamówienie do naprawy dzieła;
 • wezwać przyjmującego zamówienie do wymiany dzieła na wolne od wad.

W sprawach dotyczących rękojmi za wady dzieła mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej.

Uprawnienia konsumenta z tytułu gwarancji

W przypadku, gdy przyjmujący zamówienie udzielił konsumentowi pisemnej gwarancji, to konsumentowi będą przysługiwały uprawnienia wskazane w umowie gwarancyjnej.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw konsumenckich. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Darmowe porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw konsumenckich. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 23.11.2020 r.