Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

W przypadku śmierci osoby najbliższej w dzisiejszych czasach niezbędnym jest uregulowanie stanu prawnego składników masy spadkowej. W tym celu spadkobierca może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. O tym kto może zostać spadkobiercą ustawowym mogą Państwo dowiedzieć się w zakładce dziedziczenie ustawowe.

Spadkodawca może również powołać swoich spadkobierców na podstawie testamentu. O formach testamentów przewidzianych prawem mogą Państwu przeczytać w zakładce testament.

Warunki formalne wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien spełniać warunki jakie prawo cywilne stawia dla wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

Należy również pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien również zawierać wymienienie wszystkich osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby wnioskodawca uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Dokumenty załączane do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć:

  1. Wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.
  2. Dokumenty urzędowe wskazujące na to, że uczestnicy należą do kręgu spadkobierców ustawowych (np.: w przypadku dzieci spadkodawcy – akty urodzenia, zaś w przypadku zmiany stanu cywilnego córek – akty małżeństwa; w przypadku żony – akt małżeństwa).
  3. Wszystkie testamenty (jeśli testamenty zostały przez spadkodawcę sporządzone).
  4. Dowód uiszczenia opłaty od wniosku w wysokości 50,00 zł.
  5. Odpisy wniosku wraz z odpisami załączników dla wszystkich uczestników postępowania.

Obowiązek posiadacza testamentu zmarłego

Należy również pamiętać, że osoba, u której znajduje się testament zobowiązana jest do złożenia go w sądzie spadku, gdy tylko dowie się o śmierci spadkodawcy. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od powyższego obowiązku, osoba ta ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za poniesioną szkodę, a sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. Od w/w obowiązku zwolniona jest osoba, która złożyła przedmiotowy testament u notariusza.

Właściwość miejscowa sądu

Sądem spadku, zgodnie z prawem cywilnym, jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.  

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego, w tym również prawa spadkowego Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 21.09.2020 r.