Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 10 kwiet­nia 2020 r. weszło w życie roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 10 kwiet­nia 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658).

Rada Mini­strów powyż­szym roz­po­rzą­dze­niem pod­trzy­ma­ła i prze­dłu­ży­ła okres obo­wią­zu­ją­cych naka­zów i zaka­zów wpro­wa­dzo­nych roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 31 mar­ca 2020 r. w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii. Ponad­to został wpro­wa­dzo­ny obo­wią­zek zasła­nia­nia ust i nosa poza pod­czas prze­by­wa­nia poza miej­scem adre­su zamiesz­ka­nia lub sta­łe­go poby­tu, czy­li tzw. obo­wią­zek nosze­nia mase­czek.

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.