Reklamacja wad fizycznych nieruchomości

Reklamacja nieruchomości może nastąpić na podstawie:

  1. Umowy deweloperskiej.
  2. Rękojmi.
  3. Gwarancji.

Reklamacja na podstawie umowy deweloperskiej

Osoba kupująca podpisująca z deweloperem umowę deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu wad nieruchomości.

Nabywca nieruchomości powinien wszelkie wady zgłosić do protokołu, który sporządzany jest podczas odbioru nieruchomości. Deweloper następnie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zobowiązany jest do doręczenia nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub oświadczenia o odmowie uznania wad. Deweloper wraz z oświadczeniem o nieuznaniu wad zobowiązany jest do wskazania na piśmie przyczyn swojej odmowy.

Deweloper ma 30 dni na usunięcie uznanych wad. W przypadku nie usunięcia wad w tym terminie, deweloper  może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.

Reklamacja z rękojmi

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Nabywca nieruchomości z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości może złożyć:

  1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  2. Oświadczenie o obniżeniu ceny.
  3. Żądanie wymiany rzeczy wolnej od wad.
  4. Żądanie usunięcia wady.

Terminy reklamacyjne

Reklamacja z tytułu rękojmi – ogólne terminy

Sprzedawca nieruchomości odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania nieruchomości kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub roszczenie wymiany nieruchomości wolnej od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, to bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu pięciu lat od dnia wydania nieruchomości.

Powyższe terminy stosuje się również do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o obniżeniu ceny. Jeżeli jednak kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Należy również pamiętać, że w przypadku dochodzenia jednego z uprawnień z rękojmi przed sądem, sądem polubownym lub w tej sprawie toczy się postępowanie mediacyjne, to termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Reklamacja z tytułu rękojmi – terminy w umowach między przedsiębiorcami

Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie. Natomiast, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, to kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Reklamacja z gwarancji

W przypadku, gdy przedsiębiorca (sprzedawca) udzielił kupującemu gwarancji, to kupującemu przysługują uprawnienia zawarte w dokumencie gwarancyjnym. Sprzedawca zobowiązany jest do wówczas do wydania kupującemu dokumentu gwarancyjnego.

Porady Prawne Online

Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw dotyczących reklamacji. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Porady prawne za darmo

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw dotyczących reklamacji . Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 9 stycznia 2023 r.