Odszkodowanie

Pra­wo kar­nePra­wo cywil­neWykro­cze­niaPra­wo pra­cy
Roz­wódPra­wo rodzin­neAli­men­tyOdszko­do­wa­nie
Pra­wo gospo­dar­czePora­dy praw­nePora­dy praw­ne onli­neSpo­rzą­dza­nie pism
Obsłu­ga praw­naRekla­ma­cjaPra­wo spad­ko­weKon­takt

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza udzie­la porad praw­nych, spo­rzą­dza pisma pro­ce­so­we oraz repre­zen­tu­je swo­ich Klien­tów w spra­wach o odszko­do­wa­nie i o zadość­uczy­nie­nie. Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza spe­cja­li­zu­je się w szcze­gól­no­ści w spra­wach:

Adwokat odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza repre­zen­tu­je oso­by poszko­do­wa­ne w wyni­ku wypad­ku komu­ni­ka­cyj­ne­go zarów­no w postę­po­wa­niu kar­nym jak i w postę­po­wa­niu cywil­nym. Ponad­to Klient Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej jest repre­zen­to­wa­ny rów­nież na eta­pie postę­po­wa­nia przed ubez­pie­czy­cie­lem.

Odszkodowanie za kolizję

Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je oso­by poszko­do­wa­ne w wyni­ku koli­zji komu­ni­ka­cyj­nej zarów­no w postę­po­wa­niu o wykro­cze­nie jak i w postę­po­wa­niu cywil­nym. Ponad­to Klient Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej jest repre­zen­to­wa­ny rów­nież na eta­pie postę­po­wa­nia przed ubez­pie­czy­cie­lem.

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Nasza Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka może repre­zen­to­wać pra­cow­ni­ka albo pra­co­daw­cę w spra­wach o odszko­do­wa­nie z tytu­łu bez­pod­staw­ne­go zwol­nie­nia z pra­cy.

Odszkodowanie za szkodę na osobie oraz za zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je swo­ich Klien­tów w spra­wach o docho­dze­nie odszko­do­wa­nia za szko­dę na oso­bie oraz za znisz­cze­nia lub uszko­dze­nie mie­nia. Klien­tem Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej może zostać zarów­no oso­ba któ­ra docho­dzi odszko­do­wa­nia za znisz­czo­ne mie­nie, jak i oso­ba od któ­rej docho­dzi się odszko­do­wa­nia.

Dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie mogą uzy­skać pomoc praw­ną w docho­dze­niu odszko­do­wa­nia i zadość­uczy­nie­nia od ubez­pie­czy­cie­la z tytu­łu pod­pi­sa­nej umo­wy ubez­pie­cze­nia OC, na życie, itp.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną w spra­wach o odszko­do­wa­nie. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.

Porady Prawne Online

 Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym z zakre­su docho­dze­nia odszko­do­wań. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Odszko­do­wa­nie i Zadość­uczy­nie­nie Adwo­kat Rze­szów