Cennik

Pra­wo kar­nePra­wo cywil­neWykro­cze­niaPra­wo pra­cy
Roz­wódPra­wo rodzin­neAli­men­tyOdszko­do­wa­nie
Pra­wo gospo­dar­czePora­dy praw­nePora­dy praw­ne onli­neSpo­rzą­dza­nie pism
Obsłu­ga praw­naRekla­ma­cjaPra­wo spad­ko­weKon­takt

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza usta­la swo­je wyna­gro­dze­nie indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go Klien­ta, po prze­pro­wa­dze­niu wstęp­nej ana­li­zy spra­wy.

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza prze­wi­du­je dla swo­ich Klien­tów moż­li­wość roz­ło­że­nia należ­ne­go wyna­gro­dze­nia na dogod­ne raty.

Decy­zja o roz­ło­że­niu wyna­gro­dze­nia na raty nale­ży do dys­kre­cjo­nal­nej decy­zji Kan­ce­la­rii.