Bezpłatne porady prawne w 2021 r.

Adwo­kat Damian Mur­dza z Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie udzie­la dar­mo­wych porad praw­nych. Bez­płat­ne pora­dy praw­ne będą udzie­la­ne we wtor­ki i w czwart­ki.

Wię­cej infor­ma­cji o dar­mo­wych pora­dach praw­nych udzie­la­nych przez adwo­ka­ta mogą Pań­stwo uzy­skać w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.

Ponad­to, wszel­kie infor­ma­cje o Kan­ce­la­rii mogą Pań­stwo zna­leźć rów­nież na fun page­’u Kan­ce­la­rii oraz odwie­dza­jąc naszą witry­nę.