Prawo pracy

Prawo pracy Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo pracy

Sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy:

  1. O roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym m.in. sprawy o rozwiązanie umowy o pracę.
  2. O ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej pomiędzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy.
  3. O roszczenie z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.
  4. O odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ubezpieczenia społeczne

Sprawami z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych są sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:

  1. Ubezpieczeń społecznych.
  2. Emerytur i rent.
  3. Innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.