Wykroczenia

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

WykroczeniaKancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich Klientów w sprawach dotyczących wykroczeń.

Prawo wykroczeniowe dzieli się na prawo materialne i procesowe.

Wykroczenie – definicja

Wykroczenie jest to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000,00 zł lub nagany.

W postępowaniu w sprawach o wykroczenia organy postępowania procesowego oceniają, czy i przez kogo zostało popełnione przestępstwo.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia dzieli się na postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie sądowe.

Wykroczenia – postępowanie przygotowawcze

Na etapie postępowania przygotowawczego stronami postępowania są:

 • osoba podejrzana;
 • pokrzywdzony.

Osoba podejrzana

Osoba podejrzana jest to osoba, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.

Obrona fakultatywna

Osoba podejrzana może ustanowić adwokata jako swojego obrońcę z wyboru – tzw. obrona fakultatywna.

Osoba podejrzana, która nie ma obrońcy z wyboru, może zażądać, aby wyznaczono dla niej obrońcę z urzędu. Musi ona jednak wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrońcy z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Obrona obligatoryjna

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje również wypadki, w których osoba podejrzana musi posiadać obrońcę. Obrona obligatoryjna występuje, jeżeli:

 • osoba podejrzana jest głucha, niema lub niewidoma;
 • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności osoby podejrzanej.

Pokrzywdzony

Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez wykroczenie.

Pokrzywdzony ma prawo ustanowienia dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata.

Wykroczenia – postępowanie sądowe

Na etapie postępowania sądowego stronami procesu karnego są:

 • obwiniony;
 • oskarżyciel publiczny;
 • oskarżyciel posiłkowy;

Obwiniony

Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.

Obrona fakultatywna

Obwiniony może ustanowić adwokata swoim obrońcą z wyboru – tzw. obrona fakultatywna.

Osoba podejrzana, która nie ma obrońcy z wyboru, może zażądać, aby wyznaczono dla niej obrońcę z urzędu. Musi ona jednak wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrońcy z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Obrona obligatoryjna

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje również wypadki, w których osoba podejrzana musi posiadać obrońcę. Obrona obligatoryjna występuje, jeżeli:

 • osoba podejrzana jest głucha, niema lub niewidoma;
 • zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności osoby podejrzanej.

Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżycielem posiłkowym jest pokrzywdzony, który:

 • w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie, oświadczył, że będzie działać obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy;
 • samodzielnie wniósł do sądu wniosek o ukaranie.

Oskarżyciel posiłkowy ma prawo do ustanowienia dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata.

sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego złożył oświadczenie o chęci działania w charakterze strony. Pokrzywdzony oświadczenie to musi złożyć aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Oskarżyciel posiłkowy ma prawo ustanowienia dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata.

Wykroczenia – zakres usług Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z zakresu wykroczeń udziela swoim Klientom porad prawnych oraz reprezentuje ich w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym. Adwokat na zlecenie Klientów sporządza pisma procesowe, w tym wnioski dowodowe, wnioski o ukaranie, apelację. Klientem Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza może być przede wszystkim:

 • osoba podejrzana;
 • obwiniony;
 • pokrzywdzony;
 • oskarżyciel posiłkowy;
 • oskarżyciel prywatny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu wykroczeń. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa wykroczeń. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.