Dozór Policji

Dozór Policji jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych w postępowaniu karnym. Zgodnie z obowiązującym prawem karnym, w ramach środka zapobiegawczego można oddać podejrzanego pod dozór Policji.

Należy pamiętać, że podejrzanego będącego żołnierzem nie poddaje się pod dozór Policji, lecz pod dozór przełożonego wojskowego. Nie dotyczy to jednak żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie.

Dozór Policji – obowiązki

Osoba oddana pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania poleceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji można wzywać podejrzanego lub oskarżonego do stawiennictwa w wyznaczonym terminie.

Ponadto, prokurator lub sąd wydający orzeczenie o zastosowaniu wobec podejrzanego lub oskarżonego dozoru Policji może jednocześnie orzec o:

  1. Nakazie opuszczenia przez podejrzanego lub oskarżonego określonego miejsca pobytu.
  2. Nakazie zgłaszania się przez podejrzanego lub oskarżonego do organu dozorującego w określonych odstępach czasu.
  3. Zawiadamiania organu dozorującego przez podejrzanego lub oskarżonego o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu.
  4. Zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonymi lub innymi osobami przez podejrzanego lub oskarżonego.
  5. Zakazie zbliżania się przez podejrzanego lub oskarżonego na określonych osób na wskazaną odległość.
  6. Zakazie przebywania przez podejrzanego lub oskarżonego w określonych miejscach.
  7. Innych ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru.

Dozór Policji a tymczasowe aresztowanie

W przypadku, gdy zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego aresztowania można zastosować dozór Policji. Łagodniejszy środek zapobiegawczy można jednak zastosować wyłącznie pod warunkiem opuszczenia przez podejrzanego lub oskarżonego w wyznaczonym terminie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Podejrzany lub oskarżony musi jednocześnie określić miejsce swojego pobytu.

Porady Prawne Online

Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa karnego, w tym z zakresu spraw dotyczących stosowania środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Porady prawne za darmo

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata darmową poradę prawną z zakresu prawa karnego, w tym z zakresu spraw dotyczących zastosowania środków zapobiegawczych . Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 19 marca 2021 r.