Władza rodzicielska

Władza rodzicielskaKancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy w Rzeszowie prowadzi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Adwokat Rzeszów władza rodzicielska
Władza rodzicielska

Władza rodzicielska – kategorie spraw

W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej możemy wyróżnić w szczególności następujące kategorie spraw:

  • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
  • piecza zastępcza.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej następuje na wniosek lub z urzędu. Należy również pamiętać, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zawieszenie władzy rodzicielskiej następuje w przypadku zaistnienia przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Postępowanie w sprawie zawieszenia władzy rodzicielskiej wszczyna się przed sądem opiekuńczym zarówno za wniosek jak i z urzędu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić w przypadku, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Sąd może również pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w przypadku, gdy pomimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania zarządzeń opiekuńczych, a w szczególności gdy rodzic trwale nie interesuje się dzieckiem. Postępowanie odnośnie pozbawienia władzy rodzicielskiej może nastąpić zarówno na wniosek jak i z urzędu.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Przywrócenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w przypadku ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej. Postępowanie o przywrócenie władzy rodzicielskiej wszczyna się zazwyczaj na wniosek zainteresowanej strony.

Władza rodzicielska a piecza zastępcza

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne zarządzenia opiekuńcze oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Postępowanie w sprawie pieczy zastępczej wszczyna się zarówno na wniosek jak i z urzędu.

Władza rodzicielska – porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata porady prawne w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce porady prawne.