Nowelizacja prawa pracy

Od dnia 1 wrze­śnia 2016 r. zmie­nia­ją się zasa­dy zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków na umo­wę o pra­cę. W sytu­acji, gdy umo­wa o pra­cę nie zosta­ła zawar­ta na piśmie, to pra­co­daw­ca przed dopusz­cze­niem pra­cow­ni­ka do pra­cy zobo­wią­za­ny jest teraz do:
1) potwier­dze­nia pra­cow­ni­ko­wi na piśmie usta­leń co do stron umo­wy, rodza­ju umo­wy oraz jej warun­ków;
2) zapo­zna­nia pra­cow­ni­ka z tre­ścią regu­la­mi­nu pra­cy;
3) zapo­zna­nia mło­do­cia­ne­go pra­cow­ni­ka z wyka­zem lek­kich prac.
Przed dniem 1 wrze­śnia 2016 r. pra­co­daw­ca był zobo­wią­za­ny do potwier­dze­nia pra­cow­ni­ko­wi na piśmie usta­leń, o któ­rych mowa w pkt 1 naj­póź­niej w dniu roz­po­czę­cia pra­cy (czy­li nawet po dopusz­cze­niu pra­cow­ni­ka do pra­cy), zaś o pozo­sta­łych w/w obo­wiąz­kach przed roz­po­czę­ciem pra­cy przez zatrud­nio­ne­go pra­cow­ni­ka.
Nie potwier­dze­nie na piśmie zawar­tej z pra­cow­ni­kiem u mowy o pra­cę przed dopusz­cze­niem go do pra­cy jest wykro­cze­niem, za któ­re gro­zi kara grzyw­ny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.