Wybory prezydenckie 2020 — głosowanie korespondencyjne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827)

Zgod­nie z usta­wą z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) wybo­ry na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2020 r. odbę­dą się wyłącz­nie w dro­dze gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go. Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne jest gło­so­wa­niem oso­bi­stym.

Pakiety wyborcze

Tzw. usta­wa o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym sta­no­wi o tym co wcho­dzi w skład pakie­tu wybor­cze­go oraz o tym w jaki spo­sób pakie­ty wybor­cze będą dorę­cza­ne wybor­com.

Skład pakietu wyborczego

W skład pakie­tu wybor­cze­go wcho­dzą w szcze­gól­no­ści:

 1. Koper­ta zwrot­na.
 2. Kar­ta do gło­so­wa­nia.
 3. Koper­ta na kar­tę do gło­so­wa­nia.
 4. Instruk­cja gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go.
 5. Oświad­cze­nie o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su na kar­cie do gło­so­wa­nia.

Doręczanie pakietów wyborczych na terytorium Polski

Usta­wa z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) prze­wi­du­je, że pakie­ty wybor­cze będą dorę­cza­ne przez Pocz­tę Pol­ską w ter­mi­nie przy­pa­da­ją­cym od 7 dni do dnia przy­pa­da­ją­ce­go przed dniem gło­so­wa­nia. Dorę­cze­nie pakie­tów wybor­czych nastą­pi poprzez ich dorę­cze­nie przez Pocz­tę Pol­ską bez­po­śred­nio do oddaw­czej skrzyn­ki pocz­to­wej wybor­ców lub pod adres dane­go wybor­cy wska­za­ny w spi­sie wybor­ców.

Nale­ży rów­nież wska­zać, że zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym wszyst­kie pakie­ty wybor­cze, któ­re nie zosta­ły dorę­czo­ny w powyż­szy spo­sób zosta­ną prze­ka­za­ne gmin­nej obwo­do­wej komi­sji wybor­czej do zakoń­cze­nia gło­so­wa­nia. Jeże­li jed­nak prze­ka­za­nie nie­do­rę­czo­nych pakie­tów wybor­czych gmin­nej obwo­do­wej komi­sji wybor­czej do zakoń­cze­nia gło­so­wa­nia nie było moż­li­we, to te pakie­ty wybor­cze zosta­ną prze­ka­za­ne wła­ści­we­mu dyrek­to­ro­wi dele­ga­tu­ry Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go.

Głosowanie korespondencyjne

Wybor­ca, zgod­nie z usta­wą z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827), w celu odda­nia waż­ne­go gło­su pod­czas gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go jest po pierw­sze zobo­wią­za­ny do pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su na kar­cie do gło­so­wa­nia i wpi­su­je, w miej­scu do tego prze­zna­czo­nym, swo­je imię i nazwi­sko oraz nr PESEL.

Tzw. usta­wa o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym nie mówi wprost o tym jak nale­ży oddać waż­ny głos w kore­spon­den­cyj­nych wybo­rach pre­zy­denc­kich. W tym zakre­sie odsy­ła bowiem do kodek­su wybor­cze­go, zgod­nie z któ­rym wybor­ca odda­je głos na jed­ne­go z kan­dy­da­tów, któ­re­go nazwi­sko znaj­du­je się na kar­cie do gło­so­wa­nia, przez posta­wie­nie w krat­ce z lewej stro­ny obok jego nazwi­ska zna­ku “x”.

Usta­wa z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) sta­no­wi już nato­miast wprost, że po wypeł­nie­niu kar­ty do gło­so­wa­nia wybor­ca wkła­da ją do koper­ty na kar­tę do gło­so­wa­nia, któ­rą zakle­ja a następ­nie koper­tę tę wkła­da do koper­ty zwrot­nej łącz­nie z pod­pi­sa­nym oświad­cze­niem o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su na kar­cie do gło­so­wa­nia. Wybor­ca następ­nie musi oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem innej oso­by umie­ścić koper­tę zwrot­ną w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej do tego celu nadaw­czej skrzyn­ce pocz­to­wej Pocz­ty Pol­skiej. Umiesz­cze­nie koper­ty zwrot­nej w w/w skrzyn­ce pocz­to­wej powin­no odbyć się w dniu gło­so­wa­nia pomię­dzy godzi­ną 6:00 a 20:00.

Otwar­cie kopert zwrot­nych powin­no nastą­pić w gmin­nej obwo­do­wej komi­sji wybor­czej. Następ­nie koper­ty na kar­tę do gło­so­wa­nia wrzu­ca się urny wybor­czej. Kopert na kar­tę do gło­so­wa­nia nie wol­no otwie­rać przed ich wrzu­ce­niem do urny wybor­czej.

Nieważność głosu

Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, koper­ty na kar­tę do gło­so­wa­nia nie wrzu­ca się do urny, a kar­tę uwa­ża się za nie waż­ną i nie bie­rze się jej pod uwa­gę przy usta­la­niu wyni­ków gło­so­wa­nia w gmi­nie, jeśli:

 1. W koper­cie zwrot­nej brak jest pod­pi­sa­ne­go oświad­cze­nia wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su.
 2. Na oświad­cze­niu wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su wybor­ca nie wpi­sał swo­je­go imie­nia i nazwi­ska lub nume­ru PESEL lub wpi­sał te dane nie­czy­tel­nie.
 3. Koper­ta na kar­tę do gło­so­wa­nia nie jest zakle­jo­na.
 4. Wybor­ca, któ­re­go dane wpi­sa­ne są na oświad­cze­niu o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su na kar­cie do gło­so­wa­nia nie wid­nie­je w spi­sie wybor­ców prze­ka­za­nym gmin­nej obwo­do­wej komi­sji wybor­czej.
 5. Koper­ta zwrot­na, do któ­rej dołą­czo­no oświad­cze­nie o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su na kar­cie do gło­so­wa­nia z dany­mi tego wybor­cy, zosta­ła już wcze­śniej wrzu­co­na do urny.

Odda­ny głos jest rów­nież nie­waż­ny, gdy:

 1. W koper­cie na kar­tę do gło­so­wa­nia znaj­du­je się wię­cej niż jed­na kar­ta wybor­cza.
 2. Wsku­tek spraw­dze­nia oświad­cze­nia wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su gmin­na obwo­do­wa komi­sja stwier­dzi­ła, że kar­ta do gło­so­wa­nia nie jest auten­tycz­na.

Nato­miast zgod­nie z kodek­sem wybor­czym za nie­waż­ny uzna­je się głos:

 1. Odda­ny na kar­cie do gło­so­wa­nia, na któ­rej wybor­ca umie­ścił znak “x” przy wię­cej niż jed­nym nazwi­sku kan­dy­da­ta.
 2. Odda­ny na kar­cie do gło­so­wa­nia, na któ­rej wybor­ca nie umie­ścił zna­ku “x” przy żad­nym z nazwisk kan­dy­da­tów.

Przepisy karne

Usta­wa z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) pena­li­zu­je nastę­pu­ją­ce zacho­wa­nia:

 1. Kra­dzież kar­ty do gło­so­wa­nia lub oświad­cze­nia wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su.
 2. Dorę­cza­nie do nadaw­czej skrzyn­ki pocz­to­wej, któ­ra zosta­ła spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na w celu odda­nia gło­su w wybo­rach pre­zy­denc­kich, prze­ro­bio­nej lub pod­ro­bio­nej kar­ty do gło­so­wa­nia lub oświad­cze­nia wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su.
 3. Otwie­ra­nie bez upraw­nie­nia pakie­tu wybor­cze­go lub zakle­jo­nej kopert zwrot­nej.
 4. Nisz­cze­nie pakie­tu wybor­cze­go lub zakle­jo­nej koper­ty zwrot­nej.

Kradzież karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, kto krad­nie kar­tę do gło­so­wa­nia lub oświad­cze­nie wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su, ten pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.

Doręczanie do nadawczej skrzynki pocztowej, która została specjalnie przygotowanej w celu oddania głosu w wyborach prezydenckich, przerobionej lub podrobionej karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, kto umiesz­cza w nadaw­czej skrzyn­ce pocz­to­wej, któ­ra zosta­ła spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na w celu odda­nia gło­su w wybo­rach pre­zy­denc­kich, prze­ro­bio­ną lub pod­ro­bio­ną kar­tę do gło­so­wa­nia lub oświad­cze­nia wybor­cy o oso­bi­stym i taj­nym odda­niu gło­su, ten pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.

Otwieranie bez uprawnienia pakietu wyborczego lub zaklejonej kopert zwrotnej

Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, kto bez upraw­nie­nia otwie­ra pakiet wybor­czy lub zakle­jo­ną koper­tę zwrot­ną, ten pod­le­ga karze grzyw­ny.

Niszczenie pakietu wyborczego lub zaklejonej koperty zwrotnej

Zgod­nie z tzw. usta­wą o gło­so­wa­niu kore­spon­den­cyj­nym, kto bez upraw­nie­nia nisz­czy pakiet wybor­czy lub zakle­jo­ną koper­tę zwrot­ną, ten pod­le­ga karze grzyw­ny.

Wejście w życie ustawy

Usta­wa z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) wcho­dzi w życie z dniem nastę­pu­ją­cym po dniu ogło­sze­nia usta­wy w Dzien­ni­ku Ustaw, czy­li z dniem 9 maja 2020 r.

Uchylenie ustawy

Usta­wa z dnia 6 kwiet­nia 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) zosta­ła uchy­lo­na w dniu 2 czerw­ca 2020 r. usta­wą z dnia 2 czerw­ca 2020 r. o szcze­gól­nych zasa­dach orga­ni­za­cji wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. z moż­li­wo­ścią gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go (Dz. U. z 2020 r. poz. 979).

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Darmowe porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.

Stan praw­ny na dzień 11.05.2020 r.