Wybory prezydenckie 2020 – głosowanie korespondencyjne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. odbędą się wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, głosowanie korespondencyjne jest głosowaniem osobistym.

Pakiety wyborcze

Tzw. ustawa o głosowaniu korespondencyjnym stanowi o tym co wchodzi w skład pakietu wyborczego oraz o tym w jaki sposób pakiety wyborcze będą doręczane wyborcom.

Skład pakietu wyborczego

W skład pakietu wyborczego wchodzą w szczególności:

 1. Koperta zwrotna.
 2. Karta do głosowania.
 3. Koperta na kartę do głosowania.
 4. Instrukcja głosowania korespondencyjnego.
 5. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Doręczanie pakietów wyborczych na terytorium Polski

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) przewiduje, że pakiety wyborcze będą doręczane przez Pocztę Polską w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przed dniem głosowania. Doręczenie pakietów wyborczych nastąpi poprzez ich doręczenie przez Pocztę Polską bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborców lub pod adres danego wyborcy wskazany w spisie wyborców.

Należy również wskazać, że zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym wszystkie pakiety wyborcze, które nie zostały doręczony w powyższy sposób zostaną przekazane gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli jednak przekazanie niedoręczonych pakietów wyborczych gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, to te pakiety wyborcze zostaną przekazane właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827), w celu oddania ważnego głosu podczas głosowania korespondencyjnego jest po pierwsze zobowiązany do podpisania oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania i wpisuje, w miejscu do tego przeznaczonym, swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Tzw. ustawa o głosowaniu korespondencyjnym nie mówi wprost o tym jak należy oddać ważny głos w korespondencyjnych wyborach prezydenckich. W tym zakresie odsyła bowiem do kodeksu wyborczego, zgodnie z którym wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku „x”.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) stanowi już natomiast wprost, że po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Wyborca następnie musi osobiście lub za pośrednictwem innej osoby umieścić kopertę zwrotną w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej Poczty Polskiej. Umieszczenie koperty zwrotnej w w/w skrzynce pocztowej powinno odbyć się w dniu głosowania pomiędzy godziną 6:00 a 20:00.

Otwarcie kopert zwrotnych powinno nastąpić w gminnej obwodowej komisji wyborczej. Następnie koperty na kartę do głosowania wrzuca się urny wyborczej. Kopert na kartę do głosowania nie wolno otwierać przed ich wrzuceniem do urny wyborczej.

Nieważność głosu

Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nie ważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeśli:

 1. W kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 2. Na oświadczeniu wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca nie wpisał swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisał te dane nieczytelnie.
 3. Koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona.
 4. Wyborca, którego dane wpisane są na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania nie widnieje w spisie wyborców przekazanym gminnej obwodowej komisji wyborczej.
 5. Koperta zwrotna, do której dołączono oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania z danymi tego wyborcy, została już wcześniej wrzucona do urny.

Oddany głos jest również nieważny, gdy:

 1. W kopercie na kartę do głosowania znajduje się więcej niż jedna karta wyborcza.
 2. Wskutek sprawdzenia oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu gminna obwodowa komisja stwierdziła, że karta do głosowania nie jest autentyczna.

Natomiast zgodnie z kodeksem wyborczym za nieważny uznaje się głos:

 1. Oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata.
 2. Oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „x” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Przepisy karne

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) penalizuje następujące zachowania:

 1. Kradzież karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 2. Doręczanie do nadawczej skrzynki pocztowej, która została specjalnie przygotowana w celu oddania głosu w wyborach prezydenckich, przerobionej lub podrobionej karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
 3. Otwieranie bez uprawnienia pakietu wyborczego lub zaklejonej kopert zwrotnej.
 4. Niszczenie pakietu wyborczego lub zaklejonej koperty zwrotnej.

Kradzież karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, kto kradnie kartę do głosowania lub oświadczenie wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Doręczanie do nadawczej skrzynki pocztowej, która została specjalnie przygotowanej w celu oddania głosu w wyborach prezydenckich, przerobionej lub podrobionej karty do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, kto umieszcza w nadawczej skrzynce pocztowej, która została specjalnie przygotowana w celu oddania głosu w wyborach prezydenckich, przerobioną lub podrobioną kartę do głosowania lub oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Otwieranie bez uprawnienia pakietu wyborczego lub zaklejonej kopert zwrotnej

Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, kto bez uprawnienia otwiera pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną, ten podlega karze grzywny.

Niszczenie pakietu wyborczego lub zaklejonej koperty zwrotnej

Zgodnie z tzw. ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, kto bez uprawnienia niszczy pakiet wyborczy lub zaklejoną kopertę zwrotną, ten podlega karze grzywny.

Wejście w życie ustawy

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 9 maja 2020 r.

Uchylenie ustawy

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827) została uchylona w dniu 2 czerwca 2020 r. ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979).

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Darmowe porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Stan prawny na dzień 11.05.2020 r.