Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 71/13

Trybunał Konstytucyjny na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. rozpoznał wnioski o zbadanie zgodności art. 754(1) § 1 i ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny wydał w tej sprawie orzeczenie o sygn. akt SK 71/13, w którym stwierdził, że Art. 754(1) § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U.2014.101, ze zm.) w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową:

  1. Jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Przypomnijmy, art. 754(1) kpc mówi, że zabezpieczenie udzielone wg przepisów Tytułu II Części drugiej kpc upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu (jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi)

Art. 754(1) kpc traci moc obowiązującą w powyższym zakresie z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść całego orzeczenia mogą Państwo znaleźć na stronie Trybynału Konstytucyjnego.