Kary porządkowe

Kary porząd­ko­we — pra­co­daw­ca w celu zdy­scy­pli­no­wa­nia swo­ich pra­cow­ni­ków nie musi od razu się­gać po roz­wią­za­nie z pra­cow­ni­kiem umo­wy o pra­cę. Może w tym celu zasto­so­wać wobec pra­cow­ni­ków kary porząd­ko­we prze­wi­dzia­ne w kodek­sie pra­cy.

Kary porządkowe — katalog

Zgod­nie z pra­wem pra­cy, pra­co­daw­ca może zasto­so­wać wobec pra­cow­ni­ka nastę­pu­ją­ce kary porząd­ko­we:

 1. Kara upo­mnie­nia.
 2. Kara naga­ny.
 3. Kara pie­nięż­na.

Kara upomnienia

Pra­co­daw­ca może zasto­so­wać wobec pra­cow­ni­ka karę upo­mnie­nia w przy­pad­ku nie­prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ka:

 1. Usta­lo­nej orga­ni­za­cji i porząd­ku w pro­ce­sie pra­cy.
 2. Prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy.
 3. Prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych.
 4. Przy­ję­te­go spo­so­bu potwier­dza­nia przy­by­cia i obec­no­ści w pra­cy oraz uspra­wie­dli­wia­nia nie­obec­no­ści w pra­cy.

Kara nagany

Pra­co­daw­ca na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa pra­cy może zasto­so­wać wobec pra­cow­ni­ka karę naga­ny w sytu­acji nie­prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ka:

 1. Usta­lo­nej orga­ni­za­cji i porząd­ku w pro­ce­sie pra­cy.
 2. Prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy.
 3. Prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych.
 4. Przy­ję­te­go spo­so­bu potwier­dza­nia przy­by­cia i obec­no­ści w pra­cy oraz uspra­wie­dli­wia­nia nie­obec­no­ści w pra­cy.

Kara pieniężna

Pra­co­daw­ca, zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa pra­cy, może zasto­so­wać karę porząd­ko­wą w posta­ci kary pie­nięż­nej w przy­pad­ku:

 1. Nie­prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ka prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy.
 2. Nie­prze­strze­ga­nia przez pra­cow­ni­ka prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych.
 3. Opusz­cze­nia przez pra­cow­ni­ka pra­cy bez uspra­wie­dli­wie­nia.
 4. Sta­wie­nia się do pra­cy przez pra­cow­ni­ka w sta­nie nie­trzeź­wo­ści.
 5. Spo­ży­wa­nia przez pra­cow­ni­ka alko­ho­lu w cza­sie pra­cy.

Wysokość kary pieniężnej

Kara porząd­ko­wa w posta­ci kary pie­nięż­nej, któ­ra zosta­ła zasto­so­wa­na przez pra­co­daw­cę za jed­no wykro­cze­nie lub za jeden dzień nie­uspra­wie­dli­wio­nej nie­obec­no­ści w pra­cy, nie może być wyż­sza od jed­no­dnio­we­go wyna­gro­dze­nia pra­cow­ni­ka. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że łącz­na wyso­kość kar pie­nięż­nych nie może prze­kra­czać dzie­sią­tej czę­ści wyna­gro­dze­nia przy­pa­da­ją­ce­go pra­cow­ni­ko­wi do wypła­ty, po doko­na­niu nastę­pu­ją­cych potrą­ceń:

 1. Sumy egze­kwo­wa­ne na mocy tytu­łów wyko­naw­czych na zaspo­ko­je­nie świad­czeń ali­men­ta­cyj­nych.
 2. Sumy egze­kwo­wa­ne na mocy tytu­łów wyko­naw­czych na pokry­cie należ­no­ści innych niż świad­cze­nia ali­men­ta­cyj­ne.
 3. Zalicz­ki pie­nięż­ne udzie­lo­ne pra­cow­ni­ko­wi.

Kary porządkowe — zastosowanie

Termin zastosowania kary porządkowej

Pra­co­daw­ca może zasto­so­wać karę porząd­ko­wą wyłącz­nie przed upły­wem 2 tygo­dni od dnia powzię­cia wia­do­mo­ści o naru­sze­niu przez pra­cow­ni­ka obo­wiąz­ku pra­cow­ni­cze­go. Kara porząd­ko­wa nie może być jed­nak zasto­so­wa­na po upły­wie 3 mie­się­cy od dnia dopusz­cze­nia się przez pra­cow­ni­ka naru­sze­nia obo­wiąz­ku pra­cow­ni­cze­go.

Powyż­szy dwu­ty­go­dnio­wy ter­min nie roz­po­czy­na się, a roz­po­czę­ty ule­ga zawie­sze­niu w przy­pad­ku nie­obec­no­ści pra­cow­ni­ka w pra­cy. Bieg ter­mi­nu do zasto­so­wa­nia kary porząd­ko­wej bie­gnie dalej od dnia powro­tu pra­cow­ni­ka do pra­cy.

Obowiązek wysłuchania pracownika

Przed zasto­so­wa­niem kary porząd­ko­wej, pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny do uprzed­nie­go wysłu­cha­nia pra­cow­ni­ka. Pra­co­daw­ca musi pozwo­lić swo­je­mu pra­cow­ni­ko­wi do usto­sun­ko­wa­nia się do przed­sta­wio­nych mu “zarzu­tów”.

Kary porządkowe — obowiązek zawiadomienia pracownika

O zasto­so­wa­nej karze porząd­ko­wej pra­co­daw­ca musi poin­for­mo­wać swo­je­go pra­cow­ni­ka. Pra­co­daw­ca jest zobo­wią­za­ny prze­pi­sa­mi pra­wa pra­cy do zawia­do­mie­nia pra­cow­ni­ka na piśmie o rodza­ju naru­szo­ne­go przez pra­cow­ni­ka obo­wiąz­ku pra­cow­ni­cze­go i o jego dacie. Wska­za­ne jest, aby pra­co­daw­ca opi­sał dokład­nie zacho­wa­nie pra­cow­ni­ka.

Pra­co­daw­ca w zawia­do­mie­niu o zasto­so­wa­nej karze porząd­ko­wej musi rów­nież podać infor­ma­cję o pra­wie pra­cow­ni­ka do zgło­sze­nia sprze­ci­wu i ter­mi­nie jego wnie­sie­nia.

Kary porządkowe — sprzeciw

Termin do złożenia sprzeciwu

Pra­wo pra­cy zapew­nia pra­cow­ni­ko­wi moż­li­wość zło­że­nia sprze­ci­wu od nało­żo­nej przez pra­co­daw­cę kary porząd­ko­wej. Pra­cow­nik może to uczy­nić w ter­mi­nie 7 dni od dnia ode­bra­nia zawia­do­mie­nia o nało­że­niu przez pra­co­daw­cę kary porząd­ko­wej.

Pra­cow­nik może zło­żyć sprze­ciw od nało­żo­nej przez pra­co­daw­cę kary porząd­ko­wej, jeśli uzna, że zosta­ła ona nało­żo­na z naru­sze­niem prze­pi­sów pra­wa.

Termin do odpowiedzi na sprzeciw

Pra­co­daw­ca po otrzy­ma­niu od pra­cow­ni­ka sprze­ci­wu od nało­żo­nej kary porząd­ko­wej ma ter­min 14 dni na usto­sun­ko­wa­nie się do wnie­sio­ne­go sprze­ci­wu. W przy­pad­ku nie­odrzu­ce­nia przez pra­co­daw­cę sprze­ci­wu w ter­mi­nie 14 dni od jego otrzy­ma­nia prze­pi­sy pra­wa pra­cy przyj­mu­ją, że pra­co­daw­ca uwzględ­nił sprze­ciw pra­cow­ni­ka.

Nale­ży pamię­tać, że pra­co­daw­ca o uwzględ­nie­niu lub odrzu­ce­niu sprze­ci­wu pra­cow­ni­ka decy­du­je dopie­ro po roz­pa­trze­niu sta­no­wi­ska repre­zen­tu­ją­cej pra­cow­ni­ka zakła­do­wej orga­ni­za­cji związ­ko­wej.

Kary porządkowe — odwołanie do sądu pracy

Pra­cow­nik, któ­re­go sprze­ciw od nało­żo­nej kary porząd­ko­wej został przez pra­co­daw­cę nie­uwzględ­nio­ny przy­słu­gu­je pra­wo zło­że­nia do sądu pra­cy pozwu o uchy­le­nie zasto­so­wa­nej wobec nie­go kary porząd­ko­wej. Pra­cow­nik ma na to ter­min 14 dni od dnia otrzy­ma­nia zawia­do­mie­nia o odrzu­ce­niu przez pra­co­daw­cę sprze­ci­wu od nało­żo­nej kary porząd­ko­wej.

Zatarcie kary porządkowej

Kara porząd­ko­wa może ulec zatar­ciu. W takim przy­pad­ku uzna­je się ją jako nie­by­łą, a jej odpis zosta­je usu­nię­ty z akt oso­bo­wych pra­cow­ni­ka.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa pra­cy, kara porząd­ko­wa ule­ga zatar­ciu w przy­pad­ku:

 1. Upły­wu roku nie­na­gan­nej pra­cy pra­cow­ni­ka.
 2. Uzna­nia przez pra­co­daw­cę za nie­by­łą. Może to nastą­pić z ini­cja­ty­wy:
  • same­go pra­co­daw­cy;
  • na wnio­sek repre­zen­tu­ją­cej pra­cow­ni­ka zakła­do­wej orga­ni­za­cji związ­ko­wej.
 3. Uwzględ­nie­nia przez pra­co­daw­cę sprze­ci­wu pra­cow­ni­ka od nało­żo­nej na nie­go kary porząd­ko­wej.
 4. Wyda­nia przez sąd pra­cy orze­cze­nia o uchy­le­niu kary porząd­ko­wej.

Pomoc Prawna Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wość uzy­ska­nia pomo­cy praw­nej, w tym z zakre­su pra­wa pra­cy za pośred­nic­twem Inter­ne­tu.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa pracy

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie zapew­nia pomoc praw­ną Klien­tom w spra­wach doty­czą­cych pra­wa pra­cy (pra­cow­ni­czych), w tym doty­czą­cych nakła­da­nych przez pra­co­daw­cę kar porząd­ko­wych.

Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać uma­wia­jąc się z adwo­ka­tem na ter­min spo­tka­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dza­nia fan page‑u Kan­ce­la­rii oraz naszej witry­ny.

Stan praw­ny na dzień 19 mar­ca 2021 r.