Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego

Zgodnie prawem cywilnym, postępowanie nieprocesowe może zostać wszczęte nie tylko na wniosek strony, ale również i z urzędu przez sąd. Są to jednak sytuacje wyjątkowe i musi być to oparte o przepisy ustawy.

Strony postępowania nieprocesowego

W przeciwieństwie do postępowania procesowego nie mamy do czynienia tutaj z powodem i pozwanym. Stronami postępowania nieprocesowego są:

 1. Wnioskodawca – osoba, która złożyła wniosek o wszczęcie postępowania w danej sprawie.
 2. Uczestnicyuczestnikiem postępowania nieprocesowego jest każdy, czyich praw dotyczy dane postępowanie.

Warunki formalne wniosku

Wnioskodawca wszczyna postępowanie nieprocesowe poprzez złożenie wniosku w sądzie (najlepiej w sądzie właściwym miejscowo i rzeczowo). Powyższy wniosek powinien czynić zadość przepisom o pozwie z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić wszystkich uczestników sprawy. Wniosek powinien zatem zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku;
 • wskazanie faktów, na których wnioskodawca opiera swój wniosek, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron postępowania cywilnego albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do CEIDG;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron postępowania cywilnego;
 • PESEL lub NIP wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do  jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;
 • numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną (np. osoby prawne, spółka jawna), który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 • wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu lub wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników dołączonych do wniosku (np. pełnomocnictwo, dowody w sprawie).

Ponadto, wniosek powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie wniosku, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości  przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Ponadto, wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości  przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Każdy wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego może również zawierać wnioski o zabezpieczenie wniosku, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona postępowania cywilnego sama nie może ich uzyskać.

Wnioskodawca w sporządzonym przez siebie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego szczególną uwagę powinien zwrócić na to, by uwzględnić w nim wszystkie ważne dla sprawy twierdzenia oraz dowody. Jeżeli wnioskodawca zgłosi je w dalszych pismach lub na rozprawie, to sąd może pominąć je, chyba że wnioskodawca uprawdopodobni, że nie zgłosił ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Wnioskodawca zobowiązany jest także do załączenia do wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego jego odpisu i odpisu załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Darmowe porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata nieodpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 21.09.2020 r.