Pozew

Czym jest pozew?

Zgodnie z prawem cywilnym, pozew jest to pierwsze pismo procesowe strony – powoda – wnoszone do sądu w celu wszczęcia procesu przeciwko innej osobie – pozwanemu.

Pozew – warunki formalne

Każdy pozew, zgodnie z prawem cywilnym, musi spełniać wymogi formalnego każdego pisma procesowego, jak i też szczególne warunki dla pozwu przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego.

Warunki formalne pisma procesowego

Zgodnie z prawem cywilnym każdy pozew musi czynić zadość ogólnym warunkom formalnym pisma procesowego. Kodeks postępowania cywilnego wymienia następujące warunki, które musi spełniać każde pismo procesowe:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę pozwu;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje twierdzenia, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów – w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia wniosku lub oświadczenia;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron postępowania cywilnego albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do CEIDG;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron postępowania cywilnego;
 • PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do  jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;
 • numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną (np. osoby prawne, spółka jawna), który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 • wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu lub wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej – jeżeli powód jest zobowiązany do jej uiszczenia i nie składa w pozwie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników dołączonych do pozwu (np. pełnomocnictwo, dowody w sprawie).

Szczególne elementy pozwu

Ponadto, każdy pozew powinien zawierać elementy obligatoryjne, ale może również zawierać elementy fakultatywne.

Pozew – elementy obligatoryjne

Pozew, zgodnie z prawem cywilnym, powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości  przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 • wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew – elementy fakultatywne

Z kolei elementami fakultatywnymi pozwu są wnioski o:

 • zabezpieczenie powództwa;
 • nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz
 • służące do przygotowania rozprawy.
Wnioski służące do przygotowania rozprawy

Ze względu na konieczność właściwego udowodnienia twierdzeń znajdujących się w pozwie często istnieje konieczność sporządzenia wniosków do przygotowania rozprawy.

Do wniosków służących do przygotowania rozprawy można przede wszystkim zaliczyć wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona postępowania cywilnego sama nie może ich uzyskać.

Powód zobowiązany jest także do załączenia do pozwu jego odpis i odpis załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Nieodpłatna pomoc prawna

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 21.01.2021 r.