Spółka z o.o. — umowa spółki

Spół­ka z o.o. — do jej powsta­nia wyma­ga­ne jest zawar­cie umo­wy spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią.

Spółka z o.o. — obowiązkowe elementy umowy

Do obo­wiąz­ko­wych ele­men­tów umo­wy spół­ki z o.o. nale­ży okre­śle­nie:

  1. Fir­my i sie­dzi­by spół­ki.
  2. Przed­mio­tu dzia­łal­no­ści spół­ki.
  3. Wyso­ko­ści kapi­ta­łu zakła­do­we­go.
  4. Czy wspól­nik może mieć wię­cej niż jeden udział.
  5. Licz­by i war­to­ści nomi­nal­nej udzia­łów obję­tych przez poszcze­gól­nych wspól­ni­ków.
  6. Czas trwa­nia spół­ki, jeże­li jest on ogra­ni­czo­ny.

Spółka z o.o. — firma

Fir­ma spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią może być obra­na dowol­nie. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że fir­ma spół­ki z o.o. musi zawie­rać dodat­ko­we ozna­cze­nie “spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią”. W obro­cie praw­nym dopusz­czal­ne jest oczy­wi­ście uży­wa­nie skró­tu “spół­ka z o.o.” lub “sp. z o.o.”.

Przedmiot działalności gospodarczej

Umo­wa spół­ki z o.o. powin­na okre­ślać szcze­gó­ło­wo przed­miot dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej spół­ki. Wspól­ni­cy muszą ją okre­ślić zgod­nie z Pol­ską Kla­sy­fi­ka­cją Dzia­łal­no­ści.

Wysokość kapitału zakładowego

Kapi­tał zakła­do­wy dzie­li się na udzia­ły na rów­nej albo nie­rów­nej war­to­ści nomi­nal­nej.

Kapi­tał zakła­do­wy spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią powi­nien wyno­sić co naj­mniej 5.000,00 zł.

Liczba udziałów wspólnika

Umo­wa spół­ki z o.o. sta­no­wi, czy wspól­nik może mieć tyl­ko jeden, czy wię­cej udzia­łów. Jeże­li wspól­nik może mieć wię­cej niż jeden udział, wów­czas wszyst­kie udzia­ły w kapi­ta­le zakła­do­wym powin­ny być rów­ne i są nie­po­dziel­ne.

Liczba i wartość nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

War­tość nomi­nal­na jed­ne­go udzia­łu nie może być niż­sza niż 50,00 zł. Nale­ży rów­nież pamię­tać o tym, że udzia­ły nie mogą być obej­mo­wa­ne poni­żej ich war­to­ści nomi­nal­nej. Jeże­li jed­nak udział jest obej­mo­wa­ny po cenie wyż­szej od war­to­ści nomi­nal­nej, nad­wyż­kę prze­le­wa się do kapi­ta­łu zapa­so­we­go.

Umo­wa spół­ki z o.o. powin­na wska­zy­wać ile udzia­łów zosta­nie obję­tych przez wspól­ni­ków.

Spółka z o.o. — czas trwania

Jeże­li umo­wa spół­ki z o.o. nie sta­no­wi ina­czej, to spół­ka z o.o. zosta­je zawar­ta na czas nie­ozna­czo­ny. Jeśli wspól­ni­cy chcą, aby spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią dzia­ła­ła wyłącz­nie przez czas ogra­ni­czo­ny, to powin­no być to wyraź­nie zazna­czo­ne w umo­wie spół­ki.

Prawo gospodarcze

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie pro­wa­dzi prak­ty­kę adwo­kac­ką z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go, w tym z zakre­su zakła­da­nia i obsłu­gi praw­nej spół­ek z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią.

Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać uma­wia­jąc się z adwo­ka­tem na ter­min spo­tka­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dza­nia fan page‑u Kan­ce­la­rii oraz naszej witry­ny.

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym z zakre­su pra­wa gospo­dar­cze­go. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Stan praw­ny na dzień 23 lute­go 2024 r.