Rozwód

Rozwód, czyli ustanie małżeństwa

Roz­wód jest jed­nym ze spo­so­bów usta­nia mał­żeń­stwa.

Usta­nie mał­żeń­stwa jest moż­li­we w wyni­ku:

 1. Roz­wo­du.
 2. Śmier­ci jed­ne­go ze współ­mał­żon­ków.
 3. Uzna­nia jed­ne­go ze współ­mał­żon­ków za zmar­łe­go.

Rozwód - przesłanki orzeczenia

Sąd może wydać wyrok o orze­cze­niu roz­wo­du współ­mał­żon­ków w przy­pad­ku zaist­nie­nia prze­sła­nek pozy­tyw­nych roz­wo­du oraz nie wystę­po­wa­nia tzw. prze­sła­nek nega­tyw­nych.

Pozytywna przesłanka orzeczenia rozwodu

Sąd może orzec o roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa stron przez roz­wód w przy­pad­ku zupeł­ne­go i trwa­łe­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go mał­żon­ków. Do zupeł­ne­go i trwa­łe­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go docho­dzi, gdy pomię­dzy mał­żon­ka­mi zosta­ły zerwa­ne wię­zi fizycz­ne, ducho­we oraz gospo­dar­cze przez okres co naj­mniej 6 mie­się­cy. Orzecz­nic­two sądo­we przyj­mu­je jed­nak, że do zupeł­ne­go i trwa­łe­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go docho­dzi rów­nież, gdy pomi­mo zerwa­nia wię­zów fizycz­nych i ducho­wych nadal mał­żon­ko­wie utrzy­mu­ją pomię­dzy sobą wię­zi gospo­dar­cze. Może to być bowiem zwią­za­ne miesz­ka­niem we wspól­nym domu.

Negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu

Z kolei sąd nie może orzec o roz­wią­za­niu mał­żeń­stwa stron przez roz­wód w nastę­pu­ją­cych sytu­acjach:

 1. Jeże­li w sku­tek roz­wo­du ucier­pia­ło­by dobro wspól­nych mało­let­nich dzie­ci mał­żon­ków.
 2. Jeże­li orze­cze­nia roz­wo­du żąda mał­żo­nek wyłącz­nie win­ny zupeł­ne­go i trwa­łe­go roz­kła­du poży­cia mał­żeń­skie­go (chy­ba że dru­gi mał­żo­nek wyra­zi zgo­dę na roz­wód albo że odmo­wa jego zgo­dy na roz­wód jest w danych oko­licz­no­ściach sprzecz­na z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go).
 3. Jeże­li z innych wzglę­dów orze­cze­nie roz­wo­du było­by sprzecz­ne z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go.

Wyrok w sprawie o rozwód

W przy­pad­ku zaist­nie­nia powyż­szych prze­sła­nek sąd w wyro­ku roz­wo­do­wym orze­ka o:

 1. Roz­wią­za­niu związ­ku mał­żeń­skie­go stron postę­po­wa­nia przez roz­wód.
 2. Tym czy i któ­ry mał­żon­ków pono­si winę zupeł­ne­go i trwa­łe­go poży­cia mał­żeń­skie­go. Na wspól­ne żąda­nie stron sąd zanie­cha jed­nak wyda­nia orze­cze­nia o winie stron.
 3. Wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad wspól­nym mało­let­nim dziec­kiem oboj­ga mał­żon­ków i kon­tak­tach rodzi­ców z dziec­kiem oraz orze­ka, w jakiej wyso­ko­ści każ­dy z mał­żon­ków jest obo­wią­za­ny do pono­sze­nia kosz­tów utrzy­ma­nia i wycho­wa­nia dziec­ka (o ali­men­tach).
 4. Spo­so­bie wspól­ne­go wyko­ny­wa­nia wła­dzy rodzi­ciel­skiej i utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z dziec­kiem po roz­wo­dzie. Jed­nak sąd na zgod­ny wnio­sek stron nie orze­ka o utrzy­my­wa­niu kon­tak­tów z mało­let­nim dziec­kiem.
 5. Spo­so­bie korzy­sta­nia z miesz­ka­nia zamiesz­ki­wa­ne­go wspól­nie przez mał­żon­ków przez czas wspól­ne­go w nim zamiesz­ki­wa­nia roz­wie­dzio­nych mał­żon­ków.
 6. Eks­mi­sji jed­ne­go mał­żon­ka ze wspól­nie zamiesz­ki­wa­ne­go miesz­ka­nia na wnio­sek dru­gie­go mał­żon­ka — w wypad­kach wyjąt­ko­wych, gdy jeden z mał­żon­ków swym rażą­co nagan­nym postę­po­wa­niem unie­moż­li­wia wspól­ne zamiesz­ki­wa­nie.
 7. Podzia­le wspól­ne­go miesz­ka­nia — na wspól­ny wnio­sek stron, o ile podział miesz­ka­nia jest moż­li­wy.
 8. Przy­zna­niu miesz­ka­nia jed­ne­mu z mał­żon­ków, jeże­li dru­gi mał­żo­nek wyra­ża zgo­dę na jego opusz­cze­nie bez dostar­cze­nia loka­lu zamien­ne­go i pomiesz­cze­nia zastęp­cze­go — o ile przy­zna­nie miesz­ka­nia jed­ne­mu z mał­żon­ków jest moż­li­we.
 9. Doko­na­niu podział mająt­ku wspól­ne­go — na wnio­sek jed­ne­go z mał­żon­ków, o ile prze­pro­wa­dze­nie tego podzia­łu nie spo­wo­du­je nad­mier­nej zwło­ki w postę­po­wa­niu.
 10. Ali­men­tach na rzecz współ­mał­żon­ka któ­ry nie został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia i któ­ry znaj­du­je się w nie­do­stat­ku.
 11. Ali­men­tach na rzecz współ­mał­żon­ka (na jego wnio­sek), jeże­li dru­gi mał­żo­nek został uzna­ny za wyłącz­nie win­ne­go roz­kła­du poży­cia, a roz­wód pocią­ga za sobą istot­ne pogor­sze­nie sytu­acji mate­rial­nej mał­żon­ka nie­win­ne­go.

Usługi Kancelarii Adwokackiej w sprawach z zakresu spraw rozwodowych

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów w spra­wach rodzin­nych, w tym w spra­wach roz­wo­do­wych. Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka:

 • udzie­la porad praw­nych;
 • spo­rzą­dza pozwy;
 • spo­rzą­dza odpo­wie­dzi na pozwy;
 • spo­rzą­dza inne pisma pro­ce­so­we;
 • repre­zen­tu­je klien­ta przed sądem oraz przed media­to­rem.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną z zakre­su spraw rodzin­nych, w tym doty­czą­cych roz­wo­du. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płatne pora­dy praw­ne.

Stan praw­ny na dzień 21 kwiet­nia 2022 r.