Rozwód

Rozwód, czyli ustanie małżeństwa

Rozwód jest jednym ze sposobów ustania małżeństwa.

Ustanie małżeństwa jest możliwe w wyniku:

 1. Rozwodu.
 2. Śmierci jednego ze współmałżonków.
 3. Uznania jednego ze współmałżonków za zmarłego.

Rozwód – przesłanki orzeczenia

Sąd może wydać wyrok o orzeczeniu rozwodu współmałżonków w przypadku zaistnienia przesłanek pozytywnych rozwodu oraz nie występowania tzw. przesłanek negatywnych.

Pozytywna przesłanka orzeczenia rozwodu

Sąd może orzec o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego małżonków. Do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego dochodzi, gdy pomiędzy małżonkami zostały zerwane więzi fizyczne, duchowe oraz gospodarcze przez okres co najmniej 6 miesięcy. Orzecznictwo sądowe przyjmuje jednak, że do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego dochodzi również, gdy pomimo zerwania więzów fizycznych i duchowych nadal małżonkowie utrzymują pomiędzy sobą więzi gospodarcze. Może to być bowiem związane mieszkaniem we wspólnym domu.

Negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu

Z kolei sąd nie może orzec o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód w następujących sytuacjach:

 1. Jeżeli w skutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
 2. Jeżeli orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).
 3. Jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok w sprawie o rozwód

W przypadku zaistnienia powyższych przesłanek sąd w wyroku rozwodowym orzeka o:

 1. Rozwiązaniu związku małżeńskiego stron postępowania przez rozwód.
 2. Tym czy i który małżonków ponosi winę zupełnego i trwałego pożycia małżeńskiego. Na wspólne żądanie stron sąd zaniecha jednak wydania orzeczenia o winie stron.
 3. Władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (o alimentach).
 4. Sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Jednak sąd na zgodny wniosek stron nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem.
 5. Sposobie korzystania z mieszkania zamieszkiwanego wspólnie przez małżonków przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.
 6. Eksmisji jednego małżonka ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania na wniosek drugiego małżonka – w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.
 7. Podziale wspólnego mieszkania – na wspólny wniosek stron, o ile podział mieszkania jest możliwy.
 8. Przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego – o ile przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jest możliwe.
 9. Dokonaniu podział majątku wspólnego – na wniosek jednego z małżonków, o ile przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 10. Alimentach na rzecz współmałżonka który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku.
 11. Alimentach na rzecz współmałżonka (na jego wniosek), jeżeli drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Usługi Kancelarii Adwokackiej w sprawach z zakresu spraw rozwodowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach rozwodowych. Kancelaria Adwokacka:

 • udziela porad prawnych;
 • sporządza pozwy;
 • sporządza odpowiedzi na pozwy;
 • sporządza inne pisma procesowe;
 • reprezentuje klienta przed sądem oraz przed mediatorem.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu spraw rodzinnych, w tym dotyczących rozwodu. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2022 r.