Zakaz handlu w niedzielę i święta

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, z dniem 1 marca 2018 roku został wprowadzony zakaz handlu w niedziele i święta.

Ograniczenia zakazu handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta nie będzie obowiązywać jednak:

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);
 • w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 21362371), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138);
 • w strefach wolnocłowych;
 • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 • na terenie jednostek penitencjarnych;
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w przypadku handlu towarami z automatów;
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
 • w hurtowniach farmaceutycznych;
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w zakładach pogrzebowych;
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 • na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
 • w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 • w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Ponadto, w dniu 24 grudnia (również gdy dzień ten wypada w niedzielę) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych po godzinie 1400 są zakazane :

 • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ograniczenie zakazu handlu w niedziele

Zgodnie z przepisami końcowymi ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu w niedziele nie będzie bezwzględny od dnia wejścia ustawy w życie.

W okresie od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie zakaz handlu będzie obejmował każdą niedzielę.

Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje jednak w:

 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Święta objęte zakazem handlu

Zgodnie z punktem 6 art. 3 ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, przez określenia święta należy rozumieć dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obejmuje zatem:

 • 1 stycznia – Nowy Rok;
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
 • drugi dzień Wielkiej Nocy;
 • 1 maja – Święto Państwowe;
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek;
 • dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne