Sprzedaż konsumencka – zakupy przez Internet

Sprzedaż konsumencka może odbyć się w siedzibie przedsiębiorcy, poza siedzibą przedsiębiorcy lub na odległość.

Zakupy przez Internet – umowa zawarta na odległość

Jeśli konsument dokonał zakupów w sklepie internetowym, to wówczas zawiera z przedsiębiorcą umowę, która zgodnie z prawem konsumenckim jest umową zawartą na odległość.

Przez umowę zawartą na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli dokonania zakupu towaru przez Internet (związania się umową na odległość), przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. Głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 2. Swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany.
 3. Adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.
 4. Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3.
 5. Łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane. Przedsiębiorca powinien także poinformować konsumenta opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności.
 6. Kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 7. Sposobie i terminie zapłaty.
 8. Sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji.
 9. Sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 10. Kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 11. Obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 13. Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.
 14.  Istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.
 15. Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
 16. Czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu.
 17. Minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.
 18. Wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy.
 19.  Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.
 20. Mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.
 21. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 • dostarczenia konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w ustępach: 1, 5, 16 i 17;
 • zapewnienia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że jego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
 • czytelnego oznaczenia przycisku lub podobnej funkcji słowami: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub za pomocą innego równoważnego jednoznacznego sformułowania – jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji;
 • wskazania w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności;
 • wskazania konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia – w sytuacji, gdy  właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie.

Należy również pamiętać o tym, że jeżeli przedsiębiorca nie zapewni konsumentowi możliwości potwierdzenia tego, iż wie, że złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność dokonania zapłaty lub nie oznaczy właściwie przycisku lub innej odpowiedniej funkcji służącej do złożenia zamówienia, to umowa konsumencka nie zostaje zawarta.

Potwierdzenie zawarcia umowy zakupu towaru przez Internet

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania konsumentowi zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to obejmuje:

 1. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy.
 2. Informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedaż konsumencka na odległość –prawa konsumenta

Konsument, który dokonał zakupu towaru przez Internet ma prawo do:

 1. Złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Dochodzenie swoich roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Osoba będąca konsumentem, która dokonała zakupu towaru przez Internet ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Termin do złożenia oświadczenia przez konsumenta o odstąpieniu od umowy

Każdy konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie poinformował konsumenta w sposób prawidłowy o prawie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, to prawo konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy ulega przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca poinformował w sposób prawidłowy konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy po upływie 14 dniowego terminu do złożenia tego oświadczenia, to bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy biegnie od dnia uzyskania tej informacji przez konsumenta.

Skutki złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

Jeśli konsument skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to umowę zakupu towaru przez Internet uważa się za niezawartą. Konsument ma wówczas obowiązek zwrócić zakupiony produkt przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Przedsiębiorca ma natomiast obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Należy jednak pamiętać, że konsument nie powinien zwracać towaru przedsiębiorcy w inny sposób niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. W innym bowiem przypadku przedsiębiorca nie będzie zobowiązany zwrócić konsumentowi dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Wyłączenie prawa konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

 1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. W których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 8. W których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 9. W których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedaż konsumencka –prawo konsumenta do złożenia reklamacji towaru

Każdy konsument może z uwagi na wady zakupionego towaru złożyć reklamację na zasadach ogólnych. Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru z tytułu:

 1. Rękojmi za wady.
 2. Gwarancji.

Rękojmia za wady

Zgodnie z prawem cywilnym, w przypadku, gdy zakupiony towar posiada wady fizyczne lub prawne, to konsument może:

 1. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 3. Wystąpić z roszczeniem o usunięcie wady.
 4. Zażądać od przedsiębiorcy wymiany towaru na nowy, wolny od wad.

Gwarancja

W przypadku, gdy przedsiębiorca (sprzedawca) lub producent udzielił konsumentowi gwarancji, to konsumentowi przysługują uprawnienia zawarte w dokumencie gwarancyjnym.

Sprzedaż konsumencka – Porady Prawne Online

 Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw konsumenckich. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Sprzedaż konsumencka – bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw konsumenckich. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne, fun page’u oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 22 kwietnia 2022 r.