Umowa o pracę

Umowa o pracę jest to umowa, na podstawie której pracownik świadczy pracę na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem.

Rodzaje umowy o pracę

Umowa o pracę, zgodnie z obowiązującym prawem pracy, możemy dzieli się na następujące podstawowe rodzaje:

 1. Umowa o pracę na czas nieokreślony.
 2. Umowa o pracę na czas określony.
 3. Umowa o pracę na okres próbny.

Forma zawarcia umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zostać zawarta przez pracodawcę z pracownikiem na piśmie. Umowa o pracę, która nie została zawarta w formie pisemnej nie jest jednak umową nieważną. Pracodawca wówczas przed dopuszczeniem pracownika do pracy zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Umowa o pracę – elementy umowy

Możemy wyróżnić obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz fakultatywne elementy umowy o pracę.

Umowa o pracę – elementy obligatoryjne

Do obligatoryjnych elementów umowy o pracę zaliczamy określenie:

 1. Stron umowy o pracę.
 2. Daty zawarcia umowy o pracę.
 3. Warunków pracy i płacy, a w szczególności:
  • rodzaju pracy;
  • miejsca wykonywania pracy;
  • wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiaru czasu pracy;
  • terminu rozpoczęcia pracy.
 4. Informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy na czas określony – w przypadku zawarcia umowy:
  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji;
  • przekraczającej limity zawierania umowy na czas określonej wskazanych w obowiązującym prawie pracy.

Umowa o pracę – elementy fakultatywne

Każda umowa o pracę może również zawierać między innymi informację o:

 1. Obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy.
 2. Częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę.
 3. Wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.
 4. Obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 5. Układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.
 6. Porze nocnej.
 7. Miejscu, czasie i terminie wypłaty wynagrodzenia.
 8. Przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności.
 9. Sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa pracy. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata darmową pomoc prawną, w tym z zakresu prawa pracy. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 29 stycznia 2021 r.