Reklamacja

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie pro­wa­dzi spra­wy doty­czą­ce rekla­ma­cji z rękoj­mi, gwa­ran­cji oraz na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta (odstą­pie­nie od umo­wy przez kon­su­men­ta). Prze­pi­sy doty­czą­ce rekla­ma­cji zaku­pio­ne­go towa­ru sto­su­je się m.in. rów­nież do umo­wy zle­ce­nia.

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza repre­zen­tu­je w spra­wach doty­czą­cych rekla­ma­cji zarów­no kupu­ją­cych jak i sprze­daw­ców.

Rękojmia

Kupu­ją­cy w ramach rekla­ma­cji z tytu­łu rękoj­mi za wady ma pra­wo do wystą­pie­nia do sprze­da­ją­ce­go z rosz­cze­niem o napra­wę rze­czy kupio­nej, obni­że­nia jej ceny, wymia­ny towa­ru na nowy, wol­ny od wad. Kupu­ją­cy posia­da rów­nież pra­wo do zło­że­nia oświad­cze­nia od odstą­pie­nia od umo­wy.

Gwarancja

Gwa­ran­cję za zaku­pio­ny pro­dukt udzie­la kupu­ją­ce­mu gwa­rant, któ­rym może być m.in. sprze­daw­ca lub pro­du­cent. Kupu­ją­ce­mu w przy­pad­ku zło­że­nia rekla­ma­cji z tytu­łu gwa­ran­cji będą przy­słu­gi­wa­ły rosz­cze­nia, któ­re zosta­ły wska­za­ne przez gwa­ran­ta w doku­men­cie gwa­ran­cyj­nym.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta na podstawie ustawy o Prawach konsumenta

Kon­su­ment zawie­ra­ją­cy umo­wę kup­na-sprze­da­ży z przed­się­bior­cą na odle­głość lub poza loka­lem przed­się­bior­ca dys­po­nu­je dodat­ko­wym upraw­nie­niem, któ­re pole­ga na moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od umo­wy. Kon­su­ment posia­da w tym celu ter­min 14 dni od dnia otrzy­ma­nia zaku­pio­ne­go pro­duk­tu.

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne z zakre­su pra­wa cywil­ne­go. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną w spra­wach doty­czą­cych pra­wa cywil­ne­go, w tym rekla­ma­cji z tytu­łu rękoj­mi, gwa­ran­cji oraz na pod­sta­wie usta­wy o Pra­wach kon­su­men­ta (odstą­pie­nie od umo­wy przez kon­su­men­ta). Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.