Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Każda osoba, a w szczególności pokrzywdzony, może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć zarówno ustnie jak i na piśmie.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa powinno się złożyć właściwym organom ścigania. Zazwyczaj będzie to Policja lub Prokuratura.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – obowiązek złożenia zawiadomienia

Zgodnie z przepisami prawa karnego każda osoba fizyczna, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję. Niezwłoczne niezawiadomienie organów ścigania o popełnieniu niektórych przestępstw może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo ścigane z urzędu.

Natomiast instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – reakcja organów ścigania

Organy ścigania po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa mogą:

  1. Przeprowadzić czynności sprawdzające.
  2. Wydać postanowienie o:
    • wszczęciu postępowania karnego;
    • odmowie wszczęcia postępowania karnego.

Czynności sprawdzające

W przypadku, gdy po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zachodzi taka potrzeba, to organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Postanowienie

Organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania karnego.

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania karnego

Zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania karnego przysługuje:

  1. Pokrzywdzonemu.
  2. Instytucji państwowej, samorządowej, lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
  3. Osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Termin na złożenie zażalenia

Termin na złożenie zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania karnego wynosi 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania karnego.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa karnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną, w tym z zakresu prawa karnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 19.09.2020 r.