Ustawa o koronawirusie – regulacje dotyczące pracownika

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwana dalej ustawą o koronawirusie. Ustawodawca w ustawie o koronawirusie uregulował między innymi sytuację pracownika związaną z rozprzestrzenianiem się i zwalczaniem skutków koronawirusa.

Ustawodawca na podstawie ustawy o koronawirusie wprowadził:

  1. Pracę zdalną.
  2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Praca zdalna

Zgodnie z ustawą o koronawirusie pracodawca może polecić swojemu pracownikowi wykonywanie pracy w sposób zdalny, czyli poza miejscem jej stałego wykonywania. O każdorazowym zleceniu pracownikowi wykonywania pracy w sposób zdalny zawsze będzie decydował pracodawca.

Przesłanki wydania polecenia wykonywania pracy w sposób zdalny

Pracownik może wykonywać pracę zdalnie wyłącznie na polecenie swojego pracodawcy przez ściśle oznaczony czas oraz wyłącznie w celu przeciwdziałania koronawirusowi.

Pracodawca nie może więc na przykład zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie do czasu odwołania pandemii koronawirusa. Pracodawca musi podać ściśle określony czas, w trakcie którego pracownik będzie wykonywał pracę zdalnie. Pracodawca może więc na przykład wskazać, że pracownik będzie wykonywał pracę zdalnie przez okres dwóch tygodni lub na przykład do dnia 30 marca 2020 r.

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej wyłącznie w celu przeciwdziałania koronawirusowi. Pracodawca, na podstawie ustawy o koronawirusie, nie może więc zlecić swojemu pracownikowi pracy zdalnej z powodu remontu w zakładzie pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z ustawą o koronawirusie pracownikowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem za okres nie dłuższy niż 14 dni. Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do okresu pobierania zwykłego zasiłku opiekuńczego. Należy również wskazać, że w trakcie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do podstawowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – przesłanki

W celu dochodzenia przez pracownika dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy łącznie spełnić następujące przesłanki:

  1. Zamknięcie z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko pracownika.
  2. Dziecko pracownika nie ma ukończonego 8 roku życia.
  3. Poza pracownikiem nie ma innych członków rodziny, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku do 2 lat.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa pracy. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Stan prawny na dzień 16.03.2020 r.