Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu karnym

Odszkodowanie dla fiary wypadku drogowego
Prawo karne

Ofiara wypadku drogowego – pokrzywdzony

Ofiara wypadku drogowego na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego przed Policją lub Prokuraturą) posiada status pokrzywdzonego. Ofiara wypadku drogowego jest zatem stroną postępowania przygotowawczego i z tego tytułu kodeks postępowania karnego gwarantuje ofierze wypadku drogowego szereg uprawnień.

Uprawnienia pokrzywdzonego

Pokrzywdzony ma w szczególności prawo do:

  • uczestniczenia w czynnościach dowodowych;
  • składania wniosków dowodowych;
  • zapoznawania się z materiałami sprawy karnej;
  • ustanowienia pełnomocnika procesowego.

UczestnicTWO w czynnościach dowodowych

Ofiara wypadku drogowego jako pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym posiada w szczególności prawo do uczestniczenia w czynnościach procesowych podejmowanych przez organy ścigania. Ofiara wypadku samochodowego jako pokrzywdzony ma prawo więc do uczestnictwa w procesie przesłuchania podejrzanego oraz świadków. Pokrzywdzony ma również prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym.

składanie wniosków dowodowych

Pokrzywdzony ma prawo do składania własnych wniosków dowodowych. W sprawach dotyczących wypadku drogowego zawsze ważnym dowodem jest dowód z opinii biegłego sądowego, na podstawie której de facto dokonuje się oceny kto był winny popełnienia czynu zabronionego. Innymi dowodami ważnymi w sprawie mogą być zeznania naocznych świadków zdarzenia czy też nagrania wideo.

zapoznawanie się z materiałami postępowania karnego

Ofiara wypadku drogowego będąca pokrzywdzonym posiada prawo do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi na etapie postępowania przygotowawczego. Pokrzywdzony może wykonywać fotokopie z akt sprawy.

ustanowienie pełnomocnika procesowego

Ofiara wypadku drogowego posiadająca status pokrzywdzonego ma prawo do ustanowienia dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata z wyboru bądź adwokata z urzędu. Ofiara wypadku drogowego może ustanowić pełnomocnika w każdym stadium tego postępowania. Pełnomocnik procesowy pokrzywdzonego może zamiast ofiary wypadku dokonywać większości czynności procesowych. W szczególności może zadawać pytania świadkom, podejrzanemu, czy też składać wnioski dowodowe.

Śmierć pokrzywdzonego

W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Ofiara wypadku drogowego – oskarżyciel posiłkowy

Na etapie postępowania sądowego ofiara wypadku drogowego posiada status strony postępowania wyłącznie, gdy zgłosi swój udział w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego

Oskarżyciel posiłkowy ma w szczególności prawo do:

  • udziału w rozprawie karnej;
  • składania wniosków dowodowych;
  • zapoznawania się z materiałami sprawy karnej;
  • ustanowienia pełnomocnika procesowego.

udział w rozprawie karnej

Ofiara wypadku drogowego jako oskarżyciel posiłkowy posiada w szczególności prawo do uczestniczenia w rozprawach sądowych. Ofiara wypadku drogowego jako oskarżyciel posiłkowy ma prawo więc do uczestnictwa w procesie przesłuchania oskarżonego oraz świadków. Oskarżyciel posiłkowy ma również prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH

Oskarżyciel posiłkowy ma prawo do składania własnych wniosków dowodowych. Należy tutaj zwrócić uwagę, że oskarżyciel posiłkowy może składać wnioski o przeprowadzenie dowodu, który nie był przeprowadzony na etapie postępowania przygotowawczego.

ZAPOZNAWANIE SIĘ Z MATERIAŁAMI POSTĘPOWANIA KARNEGO

Ofiara wypadku drogowegoo będąca oskarżycielem posiłkowym posiada prawo do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie. Oskarżyciel posiłkowy może wykonywać fotokopie z akt sprawy.

USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO

Ofiara wypadku drogowego posiadająca status oskarżyciela posiłkowego ma prawo do ustanowienia dla siebie pełnomocnika w osobie adwokata z wyboru bądź adwokata z urzędu. Ofiara wypadku drogowego może ustanowić pełnomocnika w każdym stadium tego postępowania. Pełnomocnik procesowy oskarżyciela posiłkowego może zamiast ofiary wypadku dokonywać większości czynności procesowych. W szczególności może zadawać pytania świadkom, oskarżonemu, czy też składać wnioski dowodowe.

Śmierć oskarżyciela posiłkowego

W przypadku śmierci oskarżyciela posiłkowego prawa, to osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania.

Wynik postępowania karnego

Osoba będąca ofiarą wypadku drogowegopowinna wykazywać swoje zainteresowaniem wynikiem sprawy karnej. W tym miejscu należy w szczególności zaznaczyć, że samo otrzymanie statusu pokrzywdzonego czy też oskarżyciela posiłkowego nie oznacza wygranej sprawy karnej. Podejrzany czy też oskarżony podczas postępowania sądowego może udowodnić swoją niewinność. W wielu przypadkach linią obrony podejrzanego lub oskarżonego jest przerzucanie winy na inne osoby, w tym na ofiarę wypadku drogowego. Może więc się tak zdarzyć, m.in. z powodu bierności procesowej ofiary wypadku podczas postępowania karnego, że oskarżony zostanie uniewinniony od stawianych mu zarzutów, zaś postępowanie karne zostanie skierowane przeciwko ofierze wypadku drogowego.

Należy również wskazać, że prawomocne skazanie sprawcy wypadku lub też umorzenie postępowania karnego z powodu jego śmierci otwiera drogę ofierze wypadku drogowego do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela.

Usługi Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie z zakresu wypadków drogowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach dotyczących wypadków drogowych.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego, a w szczególności z zakresu wypadków drogowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2022 r.