Bezpłatne porady prawne udzielane przez adwokata

Od 19 mar­ca 2019 r. Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie będzie udzie­lać bez­płat­nych porad praw­nych we wtor­ki od godzi­ny 15:00 do godzi­ny 17:00.

Wię­cej infor­ma­cji na temat dar­mo­wych porad praw­nych udzie­la­nych przez Kan­ce­la­rię Adwo­kac­ką mogą Pań­stwo uzy­skać wcho­dząc w zakład­kę Bez­płat­ne pora­dy praw­ne.