Prawo cywilne

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

Prawo cywilne możemy podzielić na prawo materialne i prawo procesowe.

Materialne prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela prowadzi sprawy i porad prawnych z szeroko rozumianego prawa cywilnego, a w szczególności z zakresu:

Procesowe prawo cywilne

W procesowym prawie cywilnym możemy rozróżnić postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne.

Prawo cywilne – postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe z zakresu prawa cywilnego dzieli się na:

 1. Postępowanie procesowe.
 2. Postępowanie nieprocesowe.

Postępowanie procesowe

Stronami postępowania procesowego są w szczególności:

 • powód;
 • pozwany
 • interwenient główny
 • interwenient uboczny
Powód

Powód jest to osoba, która wystąpiła do sądu z powództwem w celu ochrony swoich interesów na drodze procesowego postępowania cywilnego. Powodem może być w szczególności:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna;
 • tzw. ułomna osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Powód będący osobą fizyczną może działać w sprawie osobiście, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, kuratora lub pełnomocnika.

Powód niebędący osobą fizyczną może działać przez swoje organy, prokurenta, kuratora lub pełnomocnika. Za Skarb Państwa w ściśle określonych przez ustawę przypadkach czynności procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Powód może ustanowić adwokata swoim pełnomocnikiem procesowym.

Powód, który nie ustanowił w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, może domagać się ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata. Należy jednak pamiętać, że powód musi być albo wcześniej zwolniony przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części albo musi złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Sąd uwzględni tenże wniosek, jeśli uzna udział w sprawie adwokata za niezbędny.

Pozwany

Pozwany jest to osoba, przeciwko której wytoczono powództwo cywilne.

Pozwanym może być w szczególności:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna;
 • tzw. ułomna osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Pozwany będący osobą fizyczną może działać w sprawie osobiście, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, kuratora lub pełnomocnika.

Pozwany niebędący osobą fizyczną może działać przez swoje organy, prokurenta, kuratora lub pełnomocnika. Za Skarb Państwa w ściśle określonych przez ustawę przypadkach czynności procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozwany może ustanowić adwokata swoim pełnomocnikiem procesowym.

Pozwany, który nie ustanowił w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, może domagać się ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata. Należy jednak pamiętać, że pozwany musi być albo wcześniej zwolniony przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części albo musi złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Sąd uwzględni tenże wniosek, jeśli uzna udział w sprawie adwokata za niezbędny.

Interwenient główny

Interwenientem głównym jest osoba, która występuje przed zamknięciem postępowania przed sądem I instancji w sprawie o rzecz lub prawo z powództwem przeciwko stronom tego postępowania – przeciwko powodowi i pozwanemu – o tą rzecz lub prawo.

Interwenientem głównym może być w szczególności:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna;
 • tzw. ułomna osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Interwenient główny będący osobą fizyczną może działać w sprawie osobiście, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, kuratora lub pełnomocnika.

Interwenient główny niebędący osobą fizyczną może działać przez swoje organy, prokurenta, kuratora lub pełnomocnika. Za Skarb Państwa w ściśle określonych przez ustawę przypadkach czynności procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Interwenient główny może ustanowić adwokata swoim pełnomocnikiem procesowym.

Interwenient główny, który nie ustanowił w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, może domagać się ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata. Należy jednak pamiętać, że interwenient główny musi być albo wcześniej zwolniony przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części albo musi złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Sąd uwzględni tenże wniosek, jeśli uzna udział w sprawie adwokata za niezbędny.

Interwenient uboczny

Interwenient uboczny jest to osoba, która ma interes prawny, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron i do zakończenia postępowania przed sądem II instancji przystąpiła do udziału w sprawie po stronie tej strony postępowania cywilnego.

Interwenientem ubocznym może być w szczególności:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna;
 • tzw. ułomna osoba prawna, czyli jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Interwenient uboczny będący osobą fizyczną może działać w sprawie osobiście, za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, kuratora lub pełnomocnika.

Interwenient uboczny niebędący osobą fizyczną może działać przez swoje organy, prokurenta, kuratora lub pełnomocnika. Za Skarb Państwa w ściśle określonych przez ustawę przypadkach czynności procesowe może podejmować Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

Interwenient uboczny może ustanowić adwokata swoim pełnomocnikiem procesowym.

Interwenient uboczny, który nie ustanowił w sprawie profesjonalnego pełnomocnika, może domagać się ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata. Należy jednak pamiętać, że interwenient uboczny musi być albo wcześniej zwolniony przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części albo musi złożyć wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Sąd uwzględni tenże wniosek, jeśli uzna udział w sprawie adwokata za niezbędny.

Prawo cywilne – postępowanie egzekucyjne

Organami postępowania egzekucyjnego są sądy rejonowe i działający przy tych sądach komornicy.

Stronami postępowania egzekucyjnego są w szczególności:

 • dłużnik;
 • wierzyciel;

Stroną postępowania egzekucyjnego jest również osoba trzecia w zakresie w jakim organ postępowania egzekucyjnego podjął wobec niej czynności.

Strony postępowania egzekucyjnego mogą ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata.

Prawo cywilne – zakres usług Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w sprawach z zakresu prawa cywilnego udziela swoim Klientom porad prawnych, dokonuje analizy umów cywilnoprawnych, sporządza pisma procesowe, w tym pozwy, wnioski i apelację, sporządza wezwania do zapłaty oraz reprezentuje swoich Klientów na etapie postępowania sądowego oraz postępowania przed ubezpieczycielem.

Na etapie postępowania sądowego Klientem Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza może być przede wszystkim:

 • powód;
 • pozwany;
 • interwenient główny;
 • interwenient uboczny;
 • przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Na etapie postępowania egzekucyjnego Klientem Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza może być przede wszystkim:

 • wierzyciel;
 • dłużnik.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.