Rozporządzenie o koronawirusie — ograniczenia w przemieszczaniu się

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia o koronawirusie

Mini­ster zdro­wia roz­po­rzą­dze­niem z dnia 24 mar­ca 2020 r. zno­we­li­zo­wał roz­po­rzą­dze­nie mini­stra zdro­wia z dnia 20 mar­ca 2020 r. w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522). Roz­po­rzą­dze­nie to gene­ral­nie wcho­dzi w życie z dniem jego ogło­sze­nia, czy­li z dniem 24 mar­ca 2020 r.

Zakaz przemieszczania się

Mini­ster zdro­wia roz­po­rzą­dze­niem z dnia 24 mar­ca 2020 zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) wpro­wa­dził w okre­sie od dnia 25 mar­ca 2020 r. do dnia 11 kwiet­nia 2020 r. ogól­ny zakaz prze­miesz­cza­nia się osób prze­by­wa­ją­cych na tere­nie Pol­ski.

Zakaz prze­miesz­cza­nia się nie obo­wią­zu­je jed­nak osób, któ­re prze­miesz­cza­ją się w celu:

 1. Wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści zawo­do­wych lub zadań służ­bo­wych, lub poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, lub pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści rol­ni­czej lub prac w gospo­dar­stwie rol­nym, oraz zaku­pu towa­rów i usług z tym zwią­za­nych.
 2. Zaspo­ka­ja­nia nie­zbęd­nych potrzeb zwią­za­nych z bie­żą­cy­mi spra­wa­mi życia codzien­ne­go, w tym uzy­ska­nia opie­ki zdro­wot­nej lub psy­cho­lo­gicz­nej, tej oso­by, oso­by jej naj­bliż­szej w rozu­mie­niu art. 115 § 11 usta­wy z dnia 6 czerw­ca 1997 r. – Kodeks kar­ny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeże­li oso­ba prze­miesz­cza­ją­ca się pozo­sta­je we wspól­nym poży­ciu z inną oso­bą – tak­że oso­by naj­bliż­szej oso­bie pozo­sta­ją­cej we wspól­nym poży­ciu, oraz zaku­pu towa­rów i usług z tym zwią­za­nych. Wyko­ny­wa­nia ochot­ni­czo i bez wyna­gro­dze­nia świad­czeń na rzecz prze­ciw­dzia­ła­nia skut­kom koro­na­wi­ru­sa COVID-19, w tym w ramach wolon­ta­ria­tu.
 3. Spra­wo­wa­nia lub uczest­ni­cze­nia w spra­wo­wa­niu kul­tu reli­gij­ne­go, w tym czyn­no­ści lub obrzę­dów reli­gij­nych.

Przemieszczanie się pieszo

W przy­pad­ku, gdy prze­miesz­cza­nie się nastę­pu­je pie­szo, to jed­no­cze­śnie mogą się poru­szać dwie oso­by w odle­gło­ści nie mniej­szej niż 1,5 m od sie­bie. Ogra­ni­cze­nie to nie ma jed­nak zasto­so­wa­nia do osób naj­bliż­szych, czy­li do:

 1. Mał­żon­ków.
 2. Wstęp­nych.
 3. Zstęp­nych.
 4. Rodzeń­stwa.
 5. Powi­no­wa­tych w tej samej linii lub stop­niu.
 6. Osób pozo­sta­ją­cych w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia oraz ich mał­żon­ków.
 7. Osób pozo­sta­ją­cych we wspól­nym poży­ciu.

Przemieszczanie się środkami transportu publicznego

Jeże­li prze­miesz­cza­nie się nastę­pu­je przy pomo­cy środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go, to środ­kiem tym może jed­no­cze­śnie prze­miesz­czać się, w tym samym cza­sie, nie wię­cej osób, niż wyno­si poło­wa miejsc sie­dzą­cych.

Zakaz organizowania zgromadzeń

Mini­ster zdro­wia roz­po­rzą­dze­niem z dnia 24 mar­ca 2020 zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) wpro­wa­dził rów­nież zakaz:

 1. Orga­ni­zo­wa­nia zgro­ma­dzeń.
 2. Innych niż okre­ślo­ne w ust. 1 zgro­ma­dzeń orga­ni­zo­wa­nych w ramach dzia­łal­no­ści kościo­łów i innych związ­ków wyzna­nio­wych oraz imprez, spo­tkań i zebrań nie­za­leż­nie od ich rodza­ju, z wyłą­cze­niem spo­tkań danej oso­by z jej oso­ba­mi naj­bliż­szy­mi w rozu­mie­niu art. 115 § 11 usta­wy z dnia 6 czerw­ca 1997 r. – Kodeks kar­ny lub z oso­ba­mi naj­bliż­szy­mi oso­bie, z któ­rą pozo­sta­je we wspól­nym poży­ciu.

Ogra­ni­cze­nia, o któ­rym mowa w ust. 2, nie sto­su­je się jed­nak do spo­tkań i zebrań zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem czyn­no­ści zawo­do­wych lub zadań służ­bo­wych, lub poza­rol­ni­czej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, lub pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści rol­ni­czej lub prac w gospo­dar­stwie rol­nym.

Definicja zgromadzenia

Przez zgro­ma­dze­nie nale­ży rozu­mieć zgru­po­wa­nie osób na otwar­tej prze­strze­ni dostęp­nej dla nie­okre­ślo­nych imien­nie osób w okre­ślo­nym miej­scu w celu odby­cia wspól­nych obrad lub w celu wspól­ne­go wyra­że­nia sta­no­wi­ska w spra­wach publicz­nych.

Definicja zgromadzenia spontanicznego

Przez zgro­ma­dze­nie spon­ta­nicz­ne nale­ży rozu­mieć zgro­ma­dze­nie, któ­re odby­wa się w związ­ku z zaist­nia­łym nagłym i nie­moż­li­wym do wcze­śniej­sze­go prze­wi­dze­nia wyda­rze­niem zwią­za­nym ze sfe­rą publicz­ną, któ­re­go odby­cie w innym ter­mi­nie było­by nie­ce­lo­we lub mało istot­ne z punk­tu widze­nia deba­ty publicz­nej.

Zgro­ma­dze­nie spon­ta­nicz­ne jest rów­nież zaka­za­ne przez roz­po­rzą­dze­nie mini­stra zdro­wia z dnia 24 mar­ca 2020 zmie­nia­ją­cym roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogło­sze­nia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522).

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne