Rozporządzenie o koronawirusie – ograniczenia w przemieszczaniu się

Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia o koronawirusie

Minister zdrowia rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. znowelizował rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522). Rozporządzenie to generalnie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, czyli z dniem 24 marca 2020 r.

Zakaz przemieszczania się

Minister zdrowia rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) wprowadził w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. ogólny zakaz przemieszczania się osób przebywających na terenie Polski.

Zakaz przemieszczania się nie obowiązuje jednak osób, które przemieszczają się w celu:

 1. Wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.
 2. Zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. Wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom koronawirusa COVID-19, w tym w ramach wolontariatu.
 3. Sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Przemieszczanie się pieszo

W przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo, to jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do osób najbliższych, czyli do:

 1. Małżonków.
 2. Wstępnych.
 3. Zstępnych.
 4. Rodzeństwa.
 5. Powinowatych w tej samej linii lub stopniu.
 6. Osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków.
 7. Osób pozostających we wspólnym pożyciu.

Przemieszczanie się środkami transportu publicznego

Jeżeli przemieszczanie się następuje przy pomocy środków transportu publicznego, to środkiem tym może jednocześnie przemieszczać się, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Zakaz organizowania zgromadzeń

Minister zdrowia rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522) wprowadził również zakaz:

 1. Organizowania zgromadzeń.
 2. Innych niż określone w ust. 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się jednak do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Definicja zgromadzenia

Przez zgromadzenie należy rozumieć zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Definicja zgromadzenia spontanicznego

Przez zgromadzenie spontaniczne należy rozumieć zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zgromadzenie spontaniczne jest również zakazane przez rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 522).

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne