Wspólny majątek małżonków

Zgodnie z prawem rodzinnym zasadą jest, że pomiędzy małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Należy jednak zaznaczyć, że obok majątku wspólnego w dalszym ciągu każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty.

Adwokat Rzeszów Prawo rodzinne - majątek wspólny małżonków
Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Do majątku wspólnego małżonków wchodzą w szczególności:

 1. Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
 2. Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.
 3. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
 4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Majątek osobisty małżonka

Do majątku osobistego małżonka wchodzą wszystkie pozostałe przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową, czyli nie wchodzące do majątku wspólnego małżonków.

Do majątku osobistego małżonka należą:

 1. Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.
 2. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 8. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pomoc Prawna Online

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oferuje Państwu możliwość uzyskania pomocy prawnej, w tym z zakresu prawa rodzinnego za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Porady Prawne Online.

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa rodzinnego

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie zapewnia pomoc prawną Klientom w sprawach dotyczących prawa rodzinnego w tym dotyczących podziału majątku wspólnego.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Stan prawny na dzień 11 sierpnia 2021 r.