Alimenty – podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Alimenty mogą zostać podwyższone wyłącznie w przypadku nastąpienia zmiany stosunków od dnia wydania poprzedniego wyroku alimentacyjnego bądź od dnia zawarcia ugody alimentacyjnej.

Zmiana stosunków

Przez zmianę stosunków należy rozumieć 3 klasyczne sytuacje:

  1. Zwiększenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów (np. małoletniego dziecka).
  2. Zmniejszenie możliwości zarobkowych osoby uprawnionej do alimentów bądź osoby sprawującej opiekę nad osobą uprawnioną do alimentów.
  3. Zwiększenie możliwości zarobkowych osoby obowiązanej do uiszczania alimentów.

Alimenty – sposoby podwyższenia

Alimenty można podwyższyć na trzy sposoby:

  1. Poprzez zawarcie umowy z obowiązanym do alimentów.
  2. Poprzez zawarcie ugody o podwyższenie alimentów przed sądem.
  3. Poprzez wydanie przez sąd orzeczenia o podwyższeniu alimentów.

W przypadku konfliktu z osobą obowiązaną do uiszczania alimentów zalecane jest podwyższenie alimentów poprzez zawarcie przed sądem ugody sądowej, w której dłużnik alimentacyjny zobowiąże się do uiszczania alimentów w wyższej kwocie, bądź też poprzez przeprowadzenie w całości postępowania sądowego i wydanie wyroku, w którym sąd podwyższy należne alimenty osobie uprawnionej.

Orzecznictwo sądów powszechnych

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt I Ca 411/19

Oceniając zasadność żądania podwyższenia ustalonych wcześniej alimentów na gruncie art. 138 k.r. i o. należy nacisk położyć głównie na porównanie aktualnej, na chwilę żądania, sytuacji uprawnionych i zobowiązanego do tej jaką oceniano przy ustalaniu wysokości świadczenia. W tym kontekście alimenty obecnie ukształtowane przez sąd pierwszej instancji , nie odpowiadają poziomowi wzrostu potrzeb małoletnich

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia2019 r., sygn. akt III AUa 1/18

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa, a właściwą drogą do realizacji roszczenia o zmianę obowiązku alimentacyjnego jest droga postępowania sądowego. Art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zwiększenie, ale i zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia. Sąd Najwyższy w wyroku z 21 stycznia 1999 r. (sygn. akt I CKN 1292/98) wyjaśnił, że zmiana wyroku lub umowy, którą ma na względzie art. 138 KRO, może polegać między innymi na stwierdzeniu ustania obowiązku alimentacyjnego, wobec odpadnięcia którejś z przesłanek uzasadniających ten obowiązek, czy to po stronie uprawnionej, czy to po stronie zobowiązanej. Ubezpieczony może zatem, z powołaniem się na okoliczności przytaczane w niniejszej sprawie, wytoczyć powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wobec jego synów wygasł. Niemniej jednak, okoliczności te nie powodują automatycznego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, a organ rentowy nie jest władny samodzielnie brać pod uwagę tych okoliczności w sytuacji, w której przedłożony mu został tytuł wykonawczy, na podstawie którego uprawnionym przysługują świadczenia w określonej wysokości

Alimenty – usługi Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o podwyższenie alimentów

Nasza Kancelaria Adwokacka nie tylko reprezentuje swoich Klientów przed sądami, czy też w postępowaniu mediacyjnym, ale również udziela porad prawnych oraz sporządza pisma procesowe, w tym pozwy o alimenty.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności z zakresu alimentów. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Alimenty – bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu alimentów. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 21 stycznia 2021 r.