Alimenty — podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Ali­men­ty mogą zostać pod­wyż­szo­ne wyłącz­nie w przy­pad­ku nastą­pie­nia zmia­ny sto­sun­ków od dnia wyda­nia poprzed­nie­go wyro­ku ali­men­ta­cyj­ne­go bądź od dnia zawar­cia ugo­dy ali­men­ta­cyj­nej.

Zmiana stosunków

Przez zmia­nę sto­sun­ków nale­ży rozu­mieć 3 kla­sycz­ne sytu­acje:

  1. Zwięk­sze­nie potrzeb oso­by upraw­nio­nej do ali­men­tów (np. mało­let­nie­go dziec­ka).
  2. Zmniej­sze­nie moż­li­wo­ści zarob­ko­wych oso­by upraw­nio­nej do ali­men­tów bądź oso­by spra­wu­ją­cej opie­kę nad oso­bą upraw­nio­ną do ali­men­tów.
  3. Zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści zarob­ko­wych oso­by obo­wią­za­nej do uisz­cza­nia ali­men­tów.

Alimenty - sposoby podwyższenia

Ali­men­ty moż­na pod­wyż­szyć na trzy spo­so­by:

  1. Poprzez zawar­cie umo­wy z obo­wią­za­nym do ali­men­tów.
  2. Poprzez zawar­cie ugo­dy o pod­wyż­sze­nie ali­men­tów przed sądem.
  3. Poprzez wyda­nie przez sąd orze­cze­nia o pod­wyż­sze­niu ali­men­tów.

W przy­pad­ku kon­flik­tu z oso­bą obo­wią­za­ną do uisz­cza­nia ali­men­tów zale­ca­ne jest pod­wyż­sze­nie ali­men­tów poprzez zawar­cie przed sądem ugo­dy sądo­wej, w któ­rej dłuż­nik ali­men­ta­cyj­ny zobo­wią­że się do uisz­cza­nia ali­men­tów w wyż­szej kwo­cie, bądź też poprzez prze­pro­wa­dze­nie w cało­ści postę­po­wa­nia sądo­we­go i wyda­nie wyro­ku, w któ­rym sąd pod­wyż­szy należ­ne ali­men­ty oso­bie upraw­nio­nej.

Orzecznictwo sądów powszechnych

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt I Ca 411/19

Oce­nia­jąc zasad­ność żąda­nia pod­wyż­sze­nia usta­lo­nych wcze­śniej ali­men­tów na grun­cie art. 138 k.r. i o. nale­ży nacisk poło­żyć głów­nie na porów­na­nie aktu­al­nej, na chwi­lę żąda­nia, sytu­acji upraw­nio­nych i zobo­wią­za­ne­go do tej jaką oce­nia­no przy usta­la­niu wyso­ko­ści świad­cze­nia. W tym kon­tek­ście ali­men­ty obec­nie ukształ­to­wa­ne przez sąd pierw­szej instan­cji , nie odpo­wia­da­ją pozio­mo­wi wzro­stu potrzeb mało­let­nich

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia2019 r., sygn. akt III AUa 1/18

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny nie wyga­sa z mocy pra­wa, a wła­ści­wą dro­gą do reali­za­cji rosz­cze­nia o zmia­nę obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go jest dro­ga postę­po­wa­nia sądo­we­go. Art. 138 Kodek­su rodzin­ne­go i opie­kuń­cze­go sta­no­wi, że w razie zmia­ny sto­sun­ków moż­na żądać zmia­ny orze­cze­nia lub umo­wy doty­czą­cej obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go. Przez zmia­nę sto­sun­ków nale­ży rozu­mieć wszel­kie zmia­ny w sta­tu­sie eko­no­micz­nym stron powo­du­ją­ce zmia­nę (zwięk­sze­nie, ale i zmniej­sze­nie) zakre­su uspra­wie­dli­wio­nych potrzeb upraw­nio­ne­go lub też zmia­nę (zwięk­sze­nie, ale i zmniej­sze­nie) zakre­su moż­li­wo­ści zarob­ko­wych i mająt­ko­wych zobo­wią­za­ne­go. Zmia­na sto­sun­ków może więc dopro­wa­dzić zarów­no do zmia­ny wyso­ko­ści (pod­wyż­sze­nia lub obni­że­nia) obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, jak i do jego wyga­śnię­cia. Sąd Naj­wyż­szy w wyro­ku z 21 stycz­nia 1999 r. (sygn. akt I CKN 1292/98) wyja­śnił, że zmia­na wyro­ku lub umo­wy, któ­rą ma na wzglę­dzie art. 138 KRO, może pole­gać mię­dzy inny­mi na stwier­dze­niu usta­nia obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, wobec odpad­nię­cia któ­rejś z prze­sła­nek uza­sad­nia­ją­cych ten obo­wią­zek, czy to po stro­nie upraw­nio­nej, czy to po stro­nie zobo­wią­za­nej. Ubez­pie­czo­ny może zatem, z powo­ła­niem się na oko­licz­no­ści przy­ta­cza­ne w niniej­szej spra­wie, wyto­czyć powódz­two o usta­le­nie, że obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny wobec jego synów wygasł. Nie­mniej jed­nak, oko­licz­no­ści te nie powo­du­ją auto­ma­tycz­ne­go wyga­śnię­cia obo­wiąz­ku ali­men­ta­cyj­ne­go, a organ ren­to­wy nie jest wład­ny samo­dziel­nie brać pod uwa­gę tych oko­licz­no­ści w sytu­acji, w któ­rej przed­ło­żo­ny mu został tytuł wyko­naw­czy, na pod­sta­wie któ­re­go upraw­nio­nym przy­słu­gu­ją świad­cze­nia w okre­ślo­nej wyso­ko­ści

Alimenty - usługi Kancelarii Adwokackiej

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów w spra­wach rodzin­nych, w tym w spra­wach o pod­wyż­sze­nie ali­men­tów

Nasza Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka nie tyl­ko repre­zen­tu­je swo­ich Klien­tów przed sąda­mi, czy też w postę­po­wa­niu media­cyj­nym, ale rów­nież udzie­la porad praw­nych oraz spo­rzą­dza pisma pro­ce­so­we, w tym pozwy o ali­men­ty.

Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać uma­wia­jąc się z adwo­ka­tem na ter­min spo­tka­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dza­nia fan page‑u Kan­ce­la­rii oraz naszej witry­ny.

Porady Prawne Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym porad praw­nych z zakre­su pra­wa rodzin­ne­go, a w szcze­gól­no­ści z zakre­su ali­men­tów. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Alimenty - bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną z zakre­su ali­men­tów. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne oraz w witry­nie Kan­ce­la­rii.

Stan praw­ny na dzień 21 stycz­nia 2021 r.