Środki zapobiegawcze — nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

Nakaz opusz­cze­nia loka­lu orze­ka­ny jest w spra­wach kar­nych. Naj­czę­ściej jest on sto­so­wa­ny w spra­wach doty­czą­cych prze­mo­cy domo­wej.

Nakaz opuszczenia lokalu — środek zapobiegawczy

Nakaz opusz­cze­nia loka­lu miesz­kal­ne­go przez oskar­żo­ne­go lub podej­rza­ne­go jest jed­nym ze środ­ków zapo­bie­gaw­czych, któ­ry jest sto­so­wa­ny w pra­wie kar­nym. Może być on zasto­so­wa­ny zarów­no na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go — przez pro­ku­ra­to­ra, jak i na eta­pie postę­po­wa­nia sądo­we­go — przez sąd.

Stosowanie środka zapobiegawczego

Przesłanki stosowania

Śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci naka­za­nia opusz­cze­nia przez oskar­żo­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go zaj­mo­wa­ne­go wspól­nie z pokrzyw­dzo­nym sto­su­je się wyłącz­nie, gdy zosta­ną łącz­nie speł­nio­ne nastę­pu­ją­ce prze­słan­ki:

  1. Oskar­żo­ny popeł­nił prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy na szko­dę oso­by wspól­nie z nim zamiesz­ku­ją­cej.
  2.  Jeże­li zacho­dzi uza­sad­nio­na oba­wa, że oskar­żo­ny ponow­nie popeł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wobec tej oso­by, zwłasz­cza gdy popeł­nie­niem takie­go prze­stęp­stwa gro­ził.

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0 — czas trwania środka zapobiegawczego

Czas trawania środka zapobiegawczego

Nakaz opusz­cze­nia przez oskar­żo­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go zaj­mo­wa­ne­go wspól­nie z pokrzyw­dzo­nym sto­su­je się na okres nie dłuż­szy niż 3 mie­sią­ce.

Przedłużenie trwania środka zapobiegawczego

Śro­dek zapo­bie­gaw­czy w posta­ci naka­zu opusz­cze­nia przez oskar­żo­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go może zostać prze­dłu­żo­ny o dal­sze okre­sy w przy­pad­ku, gdy zacho­dzi uza­sad­nio­na oba­wa, że oskar­żo­ny ponow­nie popeł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wobec tej oso­by, zwłasz­cza gdy popeł­nie­niem takie­go prze­stęp­stwa gro­ził. Nakaz opusz­cze­nia przez oskar­żo­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go może zostać jed­no­ra­zo­wo prze­dłu­żo­ny mak­sy­mal­nie o kolej­ne 3 mie­sią­ce.

Na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go śro­dek zapo­bie­gaw­czy prze­dłu­ża­ny jest przez sąd pierw­szej instan­cji wła­ści­wy do roz­po­zna­nia spra­wy. Sąd o prze­dłu­że­niu zasto­so­wa­nia środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go orze­ka zawsze na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra.

W trak­cie postę­po­wa­nia sądo­we­go o prze­dłu­że­niu środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go orze­ka sąd I instan­cji z urzę­du lub na wnio­sek stron postę­po­wa­nia

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0postępowanie przygotowawcze

Nakaz opusz­cze­nia przez oskar­żo­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go na eta­pie postę­po­wa­nia przy­go­to­waw­cze­go sto­su­je się z urzę­du lub na wnio­sek Poli­cji.

Obligatoryjne wszczęcie procedury prze Policję

Poli­cja zobli­go­wa­na jest do wystą­pie­niem do pro­ku­ra­to­ra z wnio­skiem o zasto­so­wa­nie środ­ka zapo­bie­gaw­cze­go w posta­ci naka­zu opusz­cze­nia przez podej­rza­ne­go loka­lu miesz­kal­ne­go, gdy:

  1. Podej­rza­ny został zatrzy­ma­ny w związ­ku z uza­sad­nio­nym przy­pusz­cze­niem, że popeł­nił on prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy na szko­dę oso­by wspól­nie zamiesz­ku­ją­cej, a zacho­dzi oba­wa, że ponow­nie popeł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wobec tej oso­by, zwłasz­cza gdy popeł­nie­niem takie­go prze­stęp­stwa gro­zi.
  2. Podej­rza­ny został zatrzy­ma­ny w związ­ku z prze­stęp­stwem, o któ­rym mowa w ust. 1, a prze­stęp­stwo zosta­ło popeł­nio­ne przy uży­ciu bro­ni pal­nej, noża lub inne­go nie­bez­piecz­ne­go przed­mio­tu, a zacho­dzi oba­wa, że ponow­nie popeł­ni on prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wobec oso­by wspól­nie zamiesz­ku­ją­cej, zwłasz­cza gdy popeł­nie­niem takie­go prze­stęp­stwa gro­zi.

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0uprawnienia oskarżonego

Organ pro­wa­dzą­cy postę­po­wa­nie może wska­zać w posta­no­wie­niu miej­sce poby­tu zapew­nia­ją­ce miej­sca noc­le­go­we. Zarów­no pro­ku­ra­tor jak i sąd wska­zu­je powyż­sze pal­ców­ki w swym orze­cze­niu na wnio­sek oskar­żo­ne­go.

 Porady Prawne Online

 Adwo­kat Damian Mur­dza Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej w Rze­szo­wie udzie­la porad praw­nych onli­ne, w tym z zakre­su pra­wa kar­ne­go, w tym z zakre­su sto­so­wa­nia środ­ków zapo­bie­gaw­czych. Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo zna­leźć w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Prawo karne – bezpłatne porady prawne

Klien­ci Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej  Adwo­kat Damian Mur­dza w Rze­szo­wie mogą uzy­skać od adwo­ka­ta bez­płat­ną pomoc praw­ną z zakre­su pra­wa kar­ne­go. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce Bez­płat­ne pora­dy praw­ne oraz w witry­nie Kan­ce­la­rii.

Stan praw­ny na dzień 18 stycz­nia 2021 r.