Środki zapobiegawcze – nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

Nakaz opuszczenia lokalu orzekany jest w sprawach karnych. Najczęściej jest on stosowany w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Nakaz opuszczenia lokalu – środek zapobiegawczy

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez oskarżonego lub podejrzanego jest jednym ze środków zapobiegawczych, który jest stosowany w prawie karnym. Może być on zastosowany zarówno na etapie postępowania przygotowawczego – przez prokuratora, jak i na etapie postępowania sądowego – przez sąd.

Stosowanie środka zapobiegawczego

Przesłanki stosowania

Środek zapobiegawczy w postaci nakazania opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym stosuje się wyłącznie, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

  1. Oskarżony popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie z nim zamieszkującej.
  2.  Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0 – czas trwania środka zapobiegawczego

Czas trawania środka zapobiegawczego

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Przedłużenie trwania środka zapobiegawczego

Środek zapobiegawczy w postaci nakazu opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego może zostać przedłużony o dalsze okresy w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego może zostać jednorazowo przedłużony maksymalnie o kolejne 3 miesiące.

Na etapie postępowania przygotowawczego środek zapobiegawczy przedłużany jest przez sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy. Sąd o przedłużeniu zastosowania środka zapobiegawczego orzeka zawsze na wniosek prokuratora.

W trakcie postępowania sądowego o przedłużeniu środka zapobiegawczego orzeka sąd I instancji z urzędu lub na wniosek stron postępowania

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0postępowanie przygotowawcze

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego na etapie postępowania przygotowawczego stosuje się z urzędu lub na wniosek Policji.

Obligatoryjne wszczęcie procedury prze Policję

Policja zobligowana jest do wystąpieniem do prokuratora z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu opuszczenia przez podejrzanego lokalu mieszkalnego, gdy:

  1. Podejrzany został zatrzymany w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że popełnił on przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.
  2. Podejrzany został zatrzymany w związku z przestępstwem, o którym mowa w ust. 1, a przestępstwo zostało popełnione przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni on przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

Nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalneg0uprawnienia oskarżonego

Organ prowadzący postępowanie może wskazać w postanowieniu miejsce pobytu zapewniające miejsca noclegowe. Zarówno prokurator jak i sąd wskazuje powyższe palcówki w swym orzeczeniu na wniosek oskarżonego.

 Porady Prawne Online

 Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa karnego, w tym z zakresu stosowania środków zapobiegawczych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Prawo karne – bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 18 stycznia 2021 r.