REGULAMIN USŁUGI „PORADY PRAWNE ONLINE” oferowanej przez KANCELARIĘ ADWOKACKĄ ADW. DAMIAN MURDZA, ul. Dąbrowskiego 2, 35–033 Rzeszów, NIP: 8631657647, REGON: 364936774, tel.: +48695460778, e‑mail: damianmurdza@o2.pl

§ 1
Słow­nik

 1. PORADY PRAWNE ONLINE – usłu­ga ofe­ro­wa­na przez Adwo­ka­ta, któ­ra pole­ga na udzie­le­niu odpłat­nej pomo­cy praw­nej za pośred­nic­twem Inter­ne­tu doko­na­nej na wyraź­ne zle­ce­nie Klien­ta
 2. Adwo­kat – KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DAMIAN MURDZA, ul. Dąbrow­skie­go 2, 35–033 Rze­szów, NIP: 8631657647, REGON: 364936774, tel.: +48695460778.
 3. Klient – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na, lub jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na posia­da­ją­ca zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych skła­da­ją­ca zamó­wie­nie za pośred­nic­twem For­mu­la­rza.
 4. Kon­su­ment – Klient będą­cy oso­bą fizycz­ną doko­nu­ją­cy z Adwo­ka­tem czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej z jego dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą.
 5. E‑mail Adwo­ka­ta – adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Adwo­ka­ta: damianmurdza@o2.pl.
 6. For­mu­larz – for­mu­larz kon­tak­to­wy zamiesz­czo­ny przez Adwo­ka­ta pod adre­sem stro­ny inter­ne­to­wej: https://www.adwokatmurdza.pl/porady-prawne-online/ w celu pra­wi­dło­we­go zło­że­nia zamó­wie­nia przez Klien­ta.
 7. Przed­się­bior­ca – Klient nie­bę­dą­cy Kon­su­men­tem.
 8. Stro­na Inter­ne­to­wa – stro­na inter­ne­to­wa Adwo­ka­ta znaj­du­ją­ca się pod adre­sem: https://www.adwokatmurdza.pl.

§ 2
Posta­no­wie­nia ogól­ne

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla warun­ki świad­cze­nia dro­gą elek­tro­nicz­ną usłu­gi: „Pora­dy praw­ne onli­ne”.
 2. W celu pra­wi­dło­we­go zło­że­nia zamó­wie­nia wyko­na­nia usłu­gi nie­zbęd­ne jest urzą­dze­nie koń­co­we, któ­re speł­nia nastę­pu­ją­ce mini­mal­ne wyma­ga­nia tech­nicz­ne:
  1. połą­cze­nie z sie­cią Inter­net zapew­nia­ją­cą trans­mi­sję danych;
  2. wypo­sa­że­nie w prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą, tj. opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia tre­ści dostęp­nych w sie­ci Inter­net, np. Inter­net Explo­rer, Micro­soft Edge, Google Chro­me, Mozil­la Fire­fox, Ope­ra lub Safa­ri w aktu­al­nej wer­sji ;
  3. opro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­we obsłu­gu­ją pli­ki będą­ce załącz­ni­ka­mi kore­spon­den­cji e‑mail, a w szcze­gól­no­ści .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg itp.
 3. W celu pra­wi­dło­we­go zło­że­nia zamó­wie­nia Klient zobo­wią­za­ny jest do posia­da­nia aktyw­ne­go kon­ta pocz­ty e‑mail.
 4. Zakres usług świad­czo­nych przez Adwo­ka­ta nie obej­mu­je dostar­cza­nia urzą­dzeń ani opro­gra­mo­wań wska­za­nych w ust. 2 i ust. 3.
 5. Korzy­sta­nie z usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną w ramach dzia­łal­no­ści Adwo­ka­ta, z uwa­gi na trans­mi­sję danych za pośred­nic­twem sie­ci Inter­net, wią­że się z zagro­że­niem w posta­ci moż­li­wo­ści inge­ren­cji nie­upo­waż­nio­nych osób trze­cich w dane prze­sy­ła­ne mię­dzy Adwo­ka­tem a Klien­tem.
 6. Klient zobo­wią­za­ny jest do powstrzy­ma­nia się od jakiej­kol­wiek aktyw­no­ści, któ­ra mogła­by wpły­nąć na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie Stro­ny Inter­ne­to­wej, a w szcze­gól­no­ści od jakie­go­kol­wiek inge­ro­wa­nia w zawar­tość Stro­ny Inter­ne­to­wej lub jej ele­men­ty tech­nicz­ne.
 7. Klient oraz Adwo­kat zobo­wią­zu­ją się do nie­do­star­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.

§ 3
Warun­ki skła­da­nia i reali­za­cji zamó­wie­nia

 1. Klient może skła­dać zamó­wie­nia wyko­na­nia usłu­gi w ramach PORADY PRAWNE ONLINE przez 7 dni w tygo­dniu i 24 godzi­ny na dobę.
 2. W celu zło­że­nia zamó­wie­nia Klient zobo­wią­za­ny jest do pra­wi­dło­we­go wypeł­nie­nia For­mu­la­rza.
 3. Klient w pierw­szej kolej­no­ści powi­nien wska­zać czy jest Kon­su­men­tem, czy też Przed­się­bior­cą.
 4. Klient będą­cy Kon­su­men­tem powi­nien kolej­no:
  1. wypeł­nić pole: „Imię i nazwi­sko” poprzez poda­nie swo­je­go imie­nia i nazwi­ska Kon­su­men­ta;
  2. wypeł­nić pole: „Adres zamiesz­ka­nia” poprzez poda­nie swo­je­go peł­ne­go adre­su zamiesz­ka­nia Kon­su­men­ta;
  3. wypeł­nić pole: „Adres e‑mail” poprzez poda­nie adre­su pocz­ty e‑mail Kon­su­men­ta;
  4. wypeł­nić pole: „Treść zle­ce­nia” poprzez opi­sa­nie pro­ble­mu praw­ne­go Kon­su­men­ta;
  5. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że zapo­zna­łem się oraz akcep­tu­ję Regu­la­min”;
  6. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że zapo­zna­łem się oraz akcep­tu­ję Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych”;
  7. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że jestem świa­do­my tego, iż zło­że­nie zamó­wie­nia pocią­ga za sobą obo­wią­zek zapła­ty”;
  8. zazna­czyć jed­no z dwóch poniż­szych oświad­czeń woli:
   1. „Żądam, by wyko­ny­wa­nie usłu­gi przez Adwo­ka­ta roz­po­czę­ło się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy”
   2. „Nie żądam, by wyko­ny­wa­nie usłu­gi przez Adwo­ka­ta roz­po­czę­ło się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy”.
  9. klik­nąć przy­cisk; „Wyślij” — po pra­wi­dło­wym wypeł­nie­niu For­mu­la­rza.
 5. Klient będą­cy Przed­się­bior­cą powi­nien kolej­no:
  1. wypeł­nić pole: „Nazwa fir­my” poprzez wska­za­nie peł­nej fir­my lub nazwy Przed­się­bior­cy;
  2. wypeł­nić pole: „Adres sie­dzi­by fir­my” poprzez wska­za­nie peł­ne­go adre­su Przed­się­bior­cy;
  3. wypeł­nić pole: „NIP fir­my” poprzez wska­za­nie NIP‑u Przed­się­bior­cy;
  4. wypeł­nić pole: „Adres e‑mail” poprzez poda­nie adre­su pocz­ty e‑mail Przed­się­bior­cy;
  5. wypeł­nić pole: „Treść zle­ce­nia” poprzez opi­sa­nie pro­ble­mu praw­ne­go Przed­się­bior­cy;
  6. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że zapo­zna­łem się oraz akcep­tu­ję Regu­la­min”;
  7. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że zapo­zna­łem się oraz akcep­tu­ję Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych”;
  8. zazna­czyć pole: „Oświad­czam, że jestem świa­do­my tego, iż zło­że­nie zamó­wie­nia pocią­ga za sobą obo­wią­zek zapła­ty”;
  9. klik­nąć przy­cisk; „Wyślij” — po pra­wi­dło­wym wypeł­nie­niu For­mu­la­rza.
 6. W przy­pad­ku, gdy praw­dzi­wość lub rze­tel­ność danych wpro­wa­dzo­nych do For­mu­la­rza przez Klien­ta budzi uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści Adwo­kat może wstrzy­mać się od wyko­na­nia obo­wiąz­ków, o któ­rych mowa w ust. 7 do cza­su wyja­śnie­nia tych wąt­pli­wo­ści przez Klien­ta. W tym celu Adwo­kat nie­zwłocz­nie skon­tak­tu­je się z Klien­tem.
 7. Adwo­kat po otrzy­ma­niu zamó­wie­nia, o któ­rym mowa w ust. 2, nie­zwłocz­nie, lecz nie póź­niej niż w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia zle­ce­nia, doko­nu­je wyce­ny zamó­wie­nia. Wyce­na obej­mu­je wszyst­kie kosz­ty, któ­re pono­si Klient w związ­ku z reali­za­cją zamó­wie­nia.
 8. Zawia­do­mie­nie o doko­na­nej wyce­nie, o któ­rej mowa w ust. 7, Adwo­kat nie­zwłocz­nie, lecz nie póź­niej niż w ter­mi­nie 7 dni od dnia otrzy­ma­nia zamó­wie­nia, prze­ka­zu­je Klien­to­wi. Zawia­do­mie­nie Adwo­kat prze­sy­ła na adres pocz­ty e‑mail Klien­ta, któ­ry został poda­ny przez Klien­ta w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia.
 9. Zawia­do­mie­nie, o któ­rym mowa w ust. 8 zawie­ra rów­nież:
  1. plik .pdf zawie­ra­ją­cy niniej­szy Regu­la­min;
  2. plik .pdf zawie­ra­ją­cy Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści;
  3. plik .pdf zawie­ra­ją­cy wzór oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy – w przy­pad­ku kie­dy Klien­tem jest Kon­su­ment;
  4. plik .pdf zawie­ra­ją­cy fak­tu­rę pro-for­ma;
  5. wska­za­nie doku­men­tów lub infor­ma­cji nie­zbęd­nych do udzie­le­nia Klien­to­wi pomo­cy praw­nej;
  6. oświad­cze­nie o ter­mi­nie reali­za­cji zamó­wie­nia – zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 30 dni od dnia zawar­cia umo­wy, a w przy­pad­ku koniecz­no­ści dorę­cze­nia Adwo­ka­to­wi przez Klien­ta doku­men­tów lub infor­ma­cji, o któ­rych mowa w ust. 9.5., 30 dni od dnia dorę­cze­nia tych­że doku­men­tów lub infor­ma­cji;
  7. nr spra­wy;
  8. poucze­nie Kon­su­men­ta o tym, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Adwo­ka­ta Kon­su­ment utra­ci pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy – w przy­pad­ku zło­że­nia przez Kon­su­men­ta żąda­nia, by wyko­ny­wa­nie usłu­gi przez Adwo­ka­ta ma roz­po­cząć się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy.
 10. Adwo­kat zamiast zawia­do­mie­nia o doko­na­nej wyce­nie może prze­słać Klien­to­wi infor­ma­cję o tym, że Adwo­kat nie podej­mie się wyko­na­nia zle­ce­nia. Odmo­wa przy­ję­cia zle­ce­nia nie wyma­ga uza­sad­nie­nia.
 11. Klient po zapo­zna­niu się z wyce­ną usłu­gi jest zobo­wią­za­ny w ter­mi­nie 7 dni od doko­na­nia wyce­ny do zapła­ty wyna­gro­dze­nia na rzecz Adwo­ka­ta zgod­nie z dany­mi wska­za­ny­mi w fak­tu­rze pro-for­ma, o któ­rej mowa w ust. 9.4.
 12. Dzień zaksię­go­wa­nia wyna­gro­dze­nia na nr. kon­ta ban­ko­we­go Adwo­ka­ta, któ­ry został wska­za­ny w fak­tu­rze pro-for­ma, o któ­rej mowa w ust. 9.4., uwa­ża się za dzień zawar­cia umo­wy.
 13. W przy­pad­ku nie uisz­cze­nia przez Klien­ta wyna­gro­dze­nia w ter­mi­nie, o któ­rym mowa w ust. 11, przyj­mu­je się, że Klient zre­zy­gno­wał z zawar­cia umo­wy z Adwo­ka­tem.
 14. Zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne przez Adwo­ka­ta nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie 30 dni od dnia:
  1. zawar­cia umo­wy lub
  2. dorę­cze­nia doku­men­tów lub infor­ma­cji, o któ­rych mowa ust. 9.6. – w przy­pad­ku koniecz­no­ści dorę­cze­nia Adwo­ka­to­wi przez Klien­ta doku­men­tów lub infor­ma­cji, o któ­rych mowa w ust. 9.5. lub
  3. zło­że­nia oświad­cze­nia przez Klien­ta o tym, że nie dorę­czy Adwo­ka­to­wi doku­men­tów lub infor­ma­cji, o któ­rych mowa w ust. 9.5.
 15. Adwo­kat prze­sy­ła udzie­lo­ną pora­dę praw­ną na adres pocz­ty e‑mail wska­za­ny przez Klien­ta w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia, o któ­rym mowa w ust. 2. Klient otrzy­ma udzie­lo­ną pora­dę praw­ną w pli­ku .pdf.
 16. Adwo­kat łącz­nie z pora­dą praw­ną prze­sy­ła Klien­to­wi fak­tu­rę VAT za wyko­na­ne zle­ce­nie.
 17. Do zacho­wa­nia ter­mi­nów, o któ­rych mowa § 3 wystar­czy wysła­nie wia­do­mo­ści e‑mail na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Klienta/Adwo­ka­ta, z zastrze­że­niem ust. 11–12.

§ 4
Wypo­wie­dze­nie umo­wy

 1. Klient może wypo­wie­dzieć umo­wę w każ­dym cza­sie. Klient powi­nien jed­nak zwró­cić Adwo­ka­to­wi wydat­ki, któ­re Adwo­kat poczy­nił w celu nale­ży­te­go wyko­na­nia zle­ce­nia.
 2. Klient, w przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z upraw­nie­nia, o któ­rym mowa w ust. 1, zobo­wią­za­ny jest uiścić na rzecz Adwo­ka­ta część wyna­gro­dze­nia odpo­wia­da­ją­cą jego dotych­cza­so­wym czyn­no­ściom, a tak­że napra­wić szko­dę, któ­ra wyni­kła z tego tytu­łu.
 3. Adwo­kat może wypo­wie­dzieć umo­wę w każ­dym cza­sie.
 4. Stro­ny mogą wypo­wie­dzieć umo­wę wyłącz­nie z waż­nych powo­dów.

§ 5
Odpo­wie­dzial­ność Adwo­ka­ta

 1. W ramach usłu­gi PORADY PRAWNEJ ONLINE Klien­to­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo do rękoj­mi.
 2. Adwo­kat nie udzie­la gwa­ran­cji na usłu­gi w ramach PORAD PRAWNYCH ONLINE.
 3. Adwo­kat dzia­ła zgod­nie i na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, a w szcze­gól­no­ści usta­wy Pra­wo o Adwo­ka­tu­rze, Zbio­rze Zasad Ety­ki Adwo­kac­kiej i God­no­ści Zawo­du oraz Regu­la­mi­nu wyko­ny­wa­nia zawo­du adwo­ka­ta w kan­ce­la­rii indy­wi­du­al­nej lub spół­kach.
 4. Adwo­kat pono­si odpo­wie­dzial­ność wobec Klien­ta za powsta­łą szko­dę wyni­kłą z nie­wy­ko­na­nia lub nie­pra­wi­dło­we­go wyko­na­nia zobo­wią­za­nia.

§ 6
Rezy­gna­cja Klien­ta z przy­stą­pie­nia do umo­wy

 1. Klient do chwi­li zawar­cia umo­wy może zre­zy­gno­wać z jej zawar­cia.
 2. Klient w celu zło­że­nia oświad­cze­nia o rezy­gna­cji z zawar­cia umo­wy musi skon­tak­to­wać się z Adwo­ka­tem, podać nr spra­wy, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej poda­ny w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia oraz wska­zać, że rezy­gnu­je z zawar­cia umo­wy z Adwo­ka­tem.
 3. Adwo­kat prze­sy­ła Klien­to­wi na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, o któ­rej mowa w ust. 2, potwier­dze­nie przy­ję­cia rezy­gna­cji z zawar­cia umo­wy.

§ 7
Odstą­pie­nie od umo­wy przez Kon­su­men­ta

 1. Kon­su­ment może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od umo­wy zawar­tej z Adwo­ka­tem bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia koszów, za wyjąt­kiem kosz­tów okre­ślo­nych w ust. 2.
 2. Jeże­li Kon­su­ment wyko­nu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy po zgło­sze­niu żąda­nia o wyko­ny­wa­niu usłu­gi przez Adwo­ka­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia przez Kon­su­men­ta od umo­wy, to Kon­su­ment ma obo­wią­zek zapła­ty za świad­cze­nia speł­nio­ne do chwi­li odstą­pie­nia od umo­wy.
 3. Kwo­tę zapła­ty, o któ­rej mowa w ust. 2, obli­cza się pro­por­cjo­nal­nie do zakre­su speł­nio­ne­go świad­cze­nia, z uwzględ­nie­niem uzgod­nio­nej w umo­wie wyna­gro­dze­nia. Jeże­li wyna­gro­dze­nie jest nad­mier­ne, to pod­sta­wą obli­cze­nia tej kwo­ty jest war­tość ryn­ko­wa speł­nio­ne­go świad­cze­nia.
 4. Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od dnia jej zawar­cia.
 5. Jeże­li Kon­su­ment nie został poin­for­mo­wa­ny przez Adwo­ka­ta o pra­wie odstą­pie­nia od umo­wy, pra­wo to wyga­sa po upły­wie 12 mie­się­cy od dnia upły­wu ter­mi­nu, o któ­rym mowa w ust. 1.
 6. Jeże­li Kon­su­ment został poin­for­mo­wa­ny przez Adwo­ka­ta o pra­wie do odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu, o któ­rym mowa w ust. 5, to ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy upły­wa po 14 dniach od udzie­le­nia Kon­su­men­to­wi infor­ma­cji o tym pra­wie.
 7. Kon­su­ment może odstą­pić od umo­wy, skła­da­jąc Adwo­ka­to­wi oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy. Kon­su­ment może zło­żyć oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy mi.in. na for­mu­la­rzu, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.
 8. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem.
 9. Kon­su­ment może odstą­pić od umo­wy poprzez wysła­nie oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy rów­nież na E‑mail Adwo­ka­ta
 10. Adwo­kat nie­zwłocz­nie prze­sy­ła Kon­su­men­to­wi na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej wska­za­ny pod­czas pro­ce­su skła­da­nia zamó­wie­nia potwier­dze­nie otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy.
 11. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy przez Kon­su­men­ta, to umo­wę uwa­ża się za nie­za­war­tą.
 12. Jeże­li Kon­su­ment zło­żył oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy zanim Adwo­kat przy­jął jego ofer­tę, ofer­ta prze­sta­je wią­zać.
 13. Adwo­kat ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia Kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­cić Kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści.
 14. Adwo­kat doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Kon­su­ment, chy­ba że Kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.
 15. Kon­su­ment nie pono­si kosz­tów świad­cze­nia usłu­gi w cało­ści lub w czę­ści, za czas do odstą­pie­nia od umo­wy, jeże­li:
  1. Adwo­kat nie poin­for­mo­wał Kon­su­men­ta o spo­so­bie i ter­mi­nie wyko­na­nia pra­wa do odstą­pie­nia od umo­wy na pod­sta­wie ust. 1–3, a tak­że wzo­rze for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tym w załącz­ni­ku nr 1 do Regu­la­mi­nu;
  2. Kon­su­ment nie żądał speł­nie­nia świad­cze­nia przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy zgod­nie z § 3 ust. 2 lit f) Regu­la­mi­nu.
 16. W chwi­li odstą­pie­nia przez Kon­su­men­ta od umo­wy wyga­sa­ją powią­za­ne z nią umo­wy dodat­ko­we zawar­te przez Kon­su­men­ta, jeże­li na ich pod­sta­wie świad­cze­nie jest speł­nia­ne przez Adwo­ka­ta lub oso­bę trze­cią na pod­sta­wie poro­zu­mie­nia z Adwo­ka­tem. Kon­su­ment nie pono­si kosz­tów zwią­za­nych z wyga­śnię­ciem tych umów, z wyjąt­kiem kosz­tów okre­ślo­nych ust. 2–3.
 17. Jeże­li umo­wa dodat­ko­wa zosta­ła zawar­ta z oso­bą trze­cią, Adwo­kat infor­mu­je tę oso­bę o odstą­pie­niu przez Kon­su­men­ta od umo­wy.
 18. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi, jeże­li Adwo­kat wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą Kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Adwo­ka­ta utra­ci pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy.
 19. Prze­pi­sy doty­czą­ce Kon­su­men­ta zawar­te w niniej­szym para­gra­fie sto­su­je się do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej

§ 8
Poza­są­do­we spo­so­by docho­dze­nia rosz­czeń przez Kon­su­men­ta

 1. Kon­su­ment może uzy­skać bez­płat­ną pomoc praw­ną w spra­wach doty­czą­cych docho­dze­nia rosz­czeń od Adwo­ka­ta mię­dzy inny­mi poprzez zwró­ce­nie się ze spra­wą do powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­nik kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów.
 2. Kon­su­ment w spra­wach doty­czą­cych swo­ich upraw­nień może uzy­skać dodat­ko­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php.
 3. Kon­su­ment wcho­dząc na stro­nę inter­ne­to­wą miesz­czą­cą się pod adre­sem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage może uzy­skać dostęp do roz­strzy­ga­nia spo­rów kon­su­menc­kich dro­gą elek­tro­nicz­ną za pomo­cą unij­nej plat­for­my inter­ne­to­wej (plat­for­ma ODR). Plat­for­ma ODR sta­no­wi wie­lo­ję­zycz­ną, inte­rak­tyw­ną stro­nę inter­ne­to­wą dla obsłu­gi kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­rów wyni­ka­ją­cych z zawar­cia na odle­głość umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

§ 9
Wide­okon­fe­ren­cja

 1. Do porad praw­nych za pośred­nic­twem Wide­okon­fe­ren­cji sto­su­je się prze­pi­sy § 2 — § 8 z zacho­wa­niem poniż­szych prze­pi­sów.
 2. Adwo­kat świad­czy pora­dy praw­ne rów­nież za pośred­nic­twem wide­okon­fe­ren­cji.
 3. Adwo­kat świad­czy pora­dę praw­ną po wcze­śniej­szym otrzy­ma­niu zamó­wie­nia zło­żo­ne­go przez Klien­ta.
 4. Klient wypeł­nia­jąc For­mu­larz dodat­ko­wo w polu “Treść zle­ce­nia” wska­zu­je, że chce uzy­skać pora­dę praw­ną w for­mie wide­okon­fe­ren­cji.
 5. Klient może doko­nać zamó­wie­nia, o któ­rym mowa w ust. 2 za pośred­nic­twem:
  1. zgło­sze­nia tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem +48695460778;
  2. For­mu­la­rza.
 6. W celu pra­wi­dło­wej reali­za­cji umo­wy nie­zbęd­ne jest urzą­dze­nie koń­co­we, któ­re posia­da zain­sta­lo­wa­ny pro­gram “Sky­pe”.
 7. W przy­pad­ku zło­że­nia zamó­wie­nia tele­fo­nicz­ne­go, Klient zobo­wią­za­ny jest do poda­nia w jakim ter­mi­nie chciał­by uzy­skać pora­dę praw­ną za pośred­nic­twem wide­okon­fe­ren­cji oraz do poda­nia:
  1. infor­ma­cji, o któ­rych mowa w § 3 ust. 4.1 — 4.4 — jeśli jest Kon­su­men­tem;
  2. infor­ma­cji, o któ­rych mowa w § 3 ust. 5.1 — 5.5 — jeśli jest Przed­się­bior­cą.
 8. Dane, o któ­rych mowa w ust. 5 Klient może prze­ka­zać Adwo­ka­to­wi po zło­że­niu zamó­wie­nia za pośred­nic­twem E‑maila Adwo­ka­ta.
 9. Kon­su­ment, któ­ry doko­nał zamó­wie­nia tele­fo­nicz­ne­go, jest zobo­wią­za­ny do zło­że­nia oświad­cze­nia o tym, że żąda, aby wyko­ny­wa­nie usłu­gi przez Adwo­ka­ta roz­po­czę­ło się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy. Kon­su­ment zobo­wią­za­ny jest do prze­sła­nia oświad­cze­nia na adres e‑mail Adwo­ka­ta.
 10. Adwo­kat po zaksię­go­wa­niu wyna­gro­dze­nia infor­mu­je Klien­ta o logi­nie pro­fi­lu komu­ni­ka­to­ra Sky­pe Adwoka­ta oraz usta­la z nim dokład­ny ter­min udzie­le­nia pora­dy praw­nej.

§ 10
Posta­no­wie­nia koń­co­we

 1. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym regu­la­mi­nie sto­su­je się prze­pi­sy pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.
 2. Niniej­szy regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 7 listo­pa­da 2020 r.
 3. Zmia­ny niniej­sze­go regu­la­mi­nu pod­le­ga­ją ogło­sze­niu na Stro­nie Inter­ne­to­wej.
 4. Zamó­wie­nia zło­żo­ne przed wpro­wa­dze­niem zmian do niniej­sze­go regu­la­mi­nu są reali­zo­wa­ne na pod­sta­wie zapi­sów obo­wią­zu­ją­cych w dniu zło­że­nia zamó­wie­nia.