REGULAMIN

REGULAMIN USŁUGI „PORADY PRAWNE ONLINE” oferowanej przez KANCELARIĘ ADWOKACKĄ ADW. DAMIAN MURDZA, ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów, NIP: 8631657647, REGON: 364936774, tel.: +48695460778, e-mail: damianmurdza@o2.pl

§ 1
Słownik

 1. PORADY PRAWNE ONLINE – usługa oferowana przez Adwokata, która polega na udzieleniu odpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem Internetu dokonanej na wyraźne zlecenie Klienta
 2. Adwokat – KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DAMIAN MURDZA, ul. Dąbrowskiego 2, 35-033 Rzeszów, NIP: 8631657647, REGON: 364936774, tel.: +48695460778.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych składająca zamówienie za pośrednictwem Formularza.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Adwokatem czynności prawnej niezwiązanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. E-mail Adwokata – adres poczty elektronicznej Adwokata: damianmurdza@o2.pl.
 6. Formularz – formularz kontaktowy zamieszczony przez Adwokata pod adresem strony internetowej: https://www.adwokatmurdza.pl/porady-prawne-online/ w celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem.
 8. Strona Internetowa – strona internetowa Adwokata znajdująca się pod adresem: https://www.adwokatmurdza.pl.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi: „Porady prawne online”.
 2. W celu prawidłowego złożenia zamówienia wykonania usługi niezbędne jest urządzenie końcowe, które spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet zapewniającą transmisję danych;
  2. wyposażenie w przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet, np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji ;
  3. oprogramowanie komputerowe obsługują pliki będące załącznikami korespondencji e-mail, a w szczególności .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg itp.
 3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 4. Zakres usług świadczonych przez Adwokata nie obejmuje dostarczania urządzeń ani oprogramowań wskazanych w ust. 2 i ust. 3.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach działalności Adwokata, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Adwokatem a Klientem.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne.
 7. Klient oraz Adwokat zobowiązują się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3
Warunki składania i realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia wykonania usługi w ramach PORADY PRAWNE ONLINE przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza.
 3. Klient w pierwszej kolejności powinien wskazać czy jest Konsumentem, czy też Przedsiębiorcą.
 4. Klient będący Konsumentem powinien kolejno:
  1. wypełnić pole: „Imię i nazwisko” poprzez podanie swojego imienia i nazwiska Konsumenta;
  2. wypełnić pole: „Adres zamieszkania” poprzez podanie swojego pełnego adresu zamieszkania Konsumenta;
  3. wypełnić pole: „Adres e-mail” poprzez podanie adresu poczty e-mail Konsumenta;
  4. wypełnić pole: „Treść zlecenia” poprzez opisanie problemu prawnego Konsumenta;
  5. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin”;
  6. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
  7. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że jestem świadomy tego, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty”;
  8. zaznaczyć jedno z dwóch poniższych oświadczeń woli:
   1. „Żądam, by wykonywanie usługi przez Adwokata rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”
   2. „Nie żądam, by wykonywanie usługi przez Adwokata rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy”.
  9. kliknąć przycisk; „Wyślij” – po prawidłowym wypełnieniu Formularza.
 5. Klient będący Przedsiębiorcą powinien kolejno:
  1. wypełnić pole: „Nazwa firmy” poprzez wskazanie pełnej firmy lub nazwy Przedsiębiorcy;
  2. wypełnić pole: „Adres siedziby firmy” poprzez wskazanie pełnego adresu Przedsiębiorcy;
  3. wypełnić pole: „NIP firmy” poprzez wskazanie NIP-u Przedsiębiorcy;
  4. wypełnić pole: „Adres e-mail” poprzez podanie adresu poczty e-mail Przedsiębiorcy;
  5. wypełnić pole: „Treść zlecenia” poprzez opisanie problemu prawnego Przedsiębiorcy;
  6. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin”;
  7. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”;
  8. zaznaczyć pole: „Oświadczam, że jestem świadomy tego, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty”;
  9. kliknąć przycisk; „Wyślij” – po prawidłowym wypełnieniu Formularza.
 6. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do Formularza przez Klienta budzi uzasadnione wątpliwości Adwokat może wstrzymać się od wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 7 do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości przez Klienta. W tym celu Adwokat niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.
 7. Adwokat po otrzymaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia, dokonuje wyceny zamówienia. Wycena obejmuje wszystkie koszty, które ponosi Klient w związku z realizacją zamówienia.
 8. Zawiadomienie o dokonanej wycenie, o której mowa w ust. 7, Adwokat niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia, przekazuje Klientowi. Zawiadomienie Adwokat przesyła na adres poczty e-mail Klienta, który został podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
 9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 zawiera również:
  1. plik .pdf zawierający niniejszy Regulamin;
  2. plik .pdf zawierający Politykę Prywatności;
  3. plik .pdf zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku kiedy Klientem jest Konsument;
  4. plik .pdf zawierający fakturę pro-forma;
  5. wskazanie dokumentów lub informacji niezbędnych do udzielenia Klientowi pomocy prawnej;
  6. oświadczenie o terminie realizacji zamówienia – zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku konieczności doręczenia Adwokatowi przez Klienta dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9.5., 30 dni od dnia doręczenia tychże dokumentów lub informacji;
  7. nr sprawy;
  8. pouczenie Konsumenta o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Adwokata Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia przez Konsumenta żądania, by wykonywanie usługi przez Adwokata ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Adwokat zamiast zawiadomienia o dokonanej wycenie może przesłać Klientowi informację o tym, że Adwokat nie podejmie się wykonania zlecenia. Odmowa przyjęcia zlecenia nie wymaga uzasadnienia.
 11. Klient po zapoznaniu się z wyceną usługi jest zobowiązany w terminie 7 dni od dokonania wyceny do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Adwokata zgodnie z danymi wskazanymi w fakturze pro-forma, o której mowa w ust. 9.4.
 12. Dzień zaksięgowania wynagrodzenia na nr. konta bankowego Adwokata, który został wskazany w fakturze pro-forma, o której mowa w ust. 9.4., uważa się za dzień zawarcia umowy.
 13. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 11, przyjmuje się, że Klient zrezygnował z zawarcia umowy z Adwokatem.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Adwokata niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia:
  1. zawarcia umowy lub
  2. doręczenia dokumentów lub informacji, o których mowa ust. 9.6. – w przypadku konieczności doręczenia Adwokatowi przez Klienta dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9.5. lub
  3. złożenia oświadczenia przez Klienta o tym, że nie doręczy Adwokatowi dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9.5.
 15. Adwokat przesyła udzieloną poradę prawną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia, o którym mowa w ust. 2. Klient otrzyma udzieloną poradę prawną w pliku .pdf.
 16. Adwokat łącznie z poradą prawną przesyła Klientowi fakturę VAT za wykonane zlecenie.
 17. Do zachowania terminów, o których mowa § 3 wystarczy wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta/Adwokata, z zastrzeżeniem ust. 11-12.

§ 4
Wypowiedzenie umowy

 1. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Klient powinien jednak zwrócić Adwokatowi wydatki, które Adwokat poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.
 2. Klient, w przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest uiścić na rzecz Adwokata część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a także naprawić szkodę, która wynikła z tego tytułu.
 3. Adwokat może wypowiedzieć umowę w każdym czasie.
 4. Strony mogą wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów.

§ 5
Odpowiedzialność Adwokata

 1. W ramach usługi PORADY PRAWNEJ ONLINE Klientowi nie przysługuje prawo do rękojmi.
 2. Adwokat nie udziela gwarancji na usługi w ramach PORAD PRAWNYCH ONLINE.
 3. Adwokat działa zgodnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo o Adwokaturze, Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.
 4. Adwokat ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za powstałą szkodę wynikłą z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania.

§ 6
Rezygnacja Klienta z przystąpienia do umowy

 1. Klient do chwili zawarcia umowy może zrezygnować z jej zawarcia.
 2. Klient w celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy musi skontaktować się z Adwokatem, podać nr sprawy, adres poczty elektronicznej podany w trakcie procesu składania zamówienia oraz wskazać, że rezygnuje z zawarcia umowy z Adwokatem.
 3. Adwokat przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej, o której mowa w ust. 2, potwierdzenie przyjęcia rezygnacji z zawarcia umowy.

§ 7
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej z Adwokatem bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszów, za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2.
 2. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania o wykonywaniu usługi przez Adwokata przed upływem terminu do odstąpienia przez Konsumenta od umowy, to Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. Kwotę zapłaty, o której mowa w ust. 2, oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, to podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 5. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Adwokata o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
 6. Jeżeli Konsument został poinformowany przez Adwokata o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, to termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi informacji o tym prawie.
 7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Adwokatowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy mi.in. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Konsument może odstąpić od umowy poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy również na E-mail Adwokata
 10. Adwokat niezwłocznie przesyła Konsumentowi na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procesu składania zamówienia potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, to umowę uważa się za niezawartą.
 12. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Adwokat przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. Adwokat ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 14. Adwokat dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usługi w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. Adwokat nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1-3, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  2. Konsument nie żądał spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 2 lit f) Regulaminu.
 16. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Adwokata lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Adwokatem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych ust. 2-3.
 17. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Adwokat informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 18. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Adwokat wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Adwokata utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń od Adwokata między innymi poprzez zwrócenie się ze sprawą do powiatowego (miejskiego) rzecznik konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 2. Konsument w sprawach dotyczących swoich uprawnień może uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php.
 3. Konsument wchodząc na stronę internetową mieszczącą się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage może uzyskać dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
Wideokonferencja

 1. Do porad prawnych za pośrednictwem Wideokonferencji stosuje się przepisy § 2 – § 8 z zachowaniem poniższych przepisów.
 2. Adwokat świadczy porady prawne również za pośrednictwem wideokonferencji.
 3. Adwokat świadczy poradę prawną po wcześniejszym otrzymaniu zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Klient wypełniając Formularz dodatkowo w polu „Treść zlecenia” wskazuje, że chce uzyskać poradę prawną w formie wideokonferencji.
 5. Klient może dokonać zamówienia, o którym mowa w ust. 2 za pośrednictwem:
  1. zgłoszenia telefonicznego pod numerem +48695460778;
  2. Formularza.
 6. W celu prawidłowej realizacji umowy niezbędne jest urządzenie końcowe, które posiada zainstalowany program „Skype”.
 7. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznego, Klient zobowiązany jest do podania w jakim terminie chciałby uzyskać poradę prawną za pośrednictwem wideokonferencji oraz do podania:
  1. informacji, o których mowa w § 3 ust. 4.1 – 4.4 – jeśli jest Konsumentem;
  2. informacji, o których mowa w § 3 ust. 5.1 – 5.5 – jeśli jest Przedsiębiorcą.
 8. Dane, o których mowa w ust. 5 Klient może przekazać Adwokatowi po złożeniu zamówienia za pośrednictwem E-maila Adwokata.
 9. Konsument, który dokonał zamówienia telefonicznego, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, że żąda, aby wykonywanie usługi przez Adwokata rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest do przesłania oświadczenia na adres e-mail Adwokata.
 10. Adwokat po zaksięgowaniu wynagrodzenia informuje Klienta o loginie profilu komunikatora Skype Adwokata oraz ustala z nim dokładny termin udzielenia porady prawnej.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2020 r.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu podlegają ogłoszeniu na Stronie Internetowej.
 4. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.