Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DAMIAN MURDZA, ul. Szopena 17 piętro III, 35-055 Rzeszów, adres e-mail: damianmurdza@adwokatmurdza.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………..

Data …………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.