Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej: https://www.adwokatmurdza.pl

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

 1. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.adwokatmurdza.pl, zwanej dalej: „Strona Internetowa”, jest Kancelaria Adwokacka Adw. Damian Murdza, ul. Szopena 17, 35-055 Rzeszów, NIP: 8631657647, REGON,REGON: 364936774, tel.: +48695460778, e-mail: damianmurdza@adwokatmurdza.pl, dalej zwana: Kancelaria.
 2. Administratorem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.adwokatmurdza.pl jest adwokat Damian Murdza, dalej zwanym: Adwokat.
 3. Adwokat prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi go zasadami etyki oraz regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z poszanowaniem prawa do prywatności osób fizycznych, ich dóbr osobistych oraz uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych.
 4. W związku z prowadzoną działalnością, a w szczególności w związku z administrowaniem strony internetowej: https://www.adwokatmurdza.pl, Adwokat przetwarza dane osobowe.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia zgodność działalności Adwokata z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej: „RODO”, jak również innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Adwokat jest świadom znaczenia należytej ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym zwłaszcza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Adwokat wprowadza Politykę Prywatności strony internetowej: https://www.adwokatmurdza.pl, w tym usługi Porady Prawne Online zwaną dalej: „Polityką Prywatności”:

§ 1

Postanowienia ogólne. Zakres stosowania Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności reguluje:
 • zasady przetwarzania danych osobowych w Kancelarii;
 • bezpieczeństwa danych osobowych w Kancelarii;
 • procedury związane z naruszeniem ochrony danych osobowych w Kancelarii;
 • sposób uwzględnienia tajemnicy adwokackiej przy przetwarzaniu danych osobowych w Kancelarii.
 1. Politykę Prywatności stosuje się do wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii, w tym w szczególności do przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię w ramach usługi Pomoc Prawna Online.
 2. Politykę stosuje się niezależnie od tego, czy w związku z przetwarzaniem danych osobowych Adwokat pełni funkcję administratora danych osobowych, podmiotu przetwarzającego czy też odbiorcy danych.

§ 2
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe w Kancelarii są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Polityką Prywatności oraz innymi aktami obowiązującymi w Kancelarii. Dane osobowe w Kancelarii są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, które dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  • przetwarzanie w sposób zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 1. Jeżeli przetwarzane w Kancelarii dane osobowe, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Adwokat realizuje wobec niej obowiązek informacyjny w zakresie określonym w art. 13 RODO.
 2. Jeżeli przetwarzanych w Kancelarii danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Adwokat realizuje wobec tej osoby obowiązek informacyjny w zakresie określonym w art. 14 RODO, chyba że dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej.
 3. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii osoba, które dane dotyczą, zgłasza zamiar realizacji któregokolwiek prawa lub wolności przewidzianego w RODO, Adwokat podejmuje decyzję co do uwzględnienia tego żądania, mając na uwadze RODO i inne obowiązujące przepisy prawa, jak również zasady etyki adwokackiej. Jeżeli żądanie zostanie zgłoszone innej osobie niż Adwokat, wówczas osoba ta niezwłocznie przekazuje je Adwokatowi.
 4. Adwokat prowadzi rejestr, w którym ujawniane są wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane w Kancelarii.
 5. Adwokat może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi niedziałającemu w ramach Kancelarii, o ile nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki adwokackiej. W takim przypadku Adwokat zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 28 RODO. Do powierzenia przetwarzania danych osobowych nie jest uprawniona w Kancelarii inna osoba poza Adwokatem.
 6. Adwokat nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w Kancelarii do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Jeżeli jednak okaże się to absolutnie konieczne, wówczas przekazanie danych osobowych następuje zgodnie z postanowieniami rozdziału V RODO.

§ 3
Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 1. Adwokat zapewnia środki organizacyjne i techniczne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymagania wynikające z RODO i z innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia praw osób, których dotyczą.
 2. Adwokat zapewnia minimalizację przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez:
  • ograniczenie zakresu i ilości przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do celów przetwarzania;
  • ograniczenie dostępności danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie od Adwokata oraz zobowiązanych do zachowania poufności;
  • ograniczenie miejsc, w których dokonywane są czynności przetwarzania danych osobowych;
  • ograniczenie czasu przetwarzania danych osobowych wyłącznie do czasu wymaganego przepisami RODO oraz innymi przepisami prawa izasadmi etyki adwokackiej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w formie elektronicznej dopuszczalne jest wyłącznie na przeznaczonych do tego urządzeniach przez Kancelarię.

§ 4
Gromadzenie danych zbieranie automatycznie

 1. Kancelaria gromadzi dane za pomocą plików Cookies.
 2. Polityka plików Cookies dostępna jest pod adresem strony internetowej: https://www.adwokatmurdza.pl/polityka-cookies/ .
 3. Kancelaria wykorzystuje pliki Cookies w celu analizy statystycznej ruchu na Stronie Internetowej.
 4. Kancelaria zabezpiecza Stronę Internetową między innymi z zabezpieczeń reCaptcha. Polityka prywatności systemu reCaptcha dostępna jest pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

§ 5
Procedury związane z naruszeniem ochrony danych osobowych

 1. Adwokat i wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe na polecenie Adwokata zobowiązują się podejmować wszelkie zgodne z prawem środki zaradcze, w tym w szczególności przestrzegać warunków określonych w Polityce Prywatności, aby nie dopuścić do naruszenia danych osobowych.
 2. Przez naruszenie ochrony danych osobowych należy rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. W przypadku wykrycia naruszenia danych osobowych, jak również w przypadku próby lub ryzyka takiego naruszenia, osoba przetwarzająca dane osobowe jest zobowiązana do natychmiastowego podjęcia niezbędnych działań zaradczych oraz do zawiadomienia Adwokata, nie później niż w ciągu godziny od wykrycia naruszenia albo
  próby lub ryzyka takiego naruszenia.
 4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Adwokat bez zbędne zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 5. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenie praw lub wolności osób, której dane dotyczą, Adwokat bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 34 ust. 3 i 4 RODO lub w innych przepisach prawa.
 6. Adwokat prowadzi w formie pisemnej rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, w którym szczegółowo opisuje:
  • okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych;
  • skutki naruszenia ochrony danych osobowych;
  • podjęte działania zaradcze.

§ 6
Odpowiedzialność za wykonanie Polityki Prywatności

 1. Adwokat ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie w Kancelarii dane osobowe oraz za wdrożenie i przestrzeganie Polityki Prywatności w Kancelarii.
 2. Adwokat zapewnia, że osoby dokonujące czynności przetwarzania danych osobowych w Kancelarii:
  • ukończyły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych uwzględniając stan prawny po wejściu w życie RODO;
  • zostały pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych i dokonują tego wyłącznie na polecenie Adwokata;
  • pisemnie zobowiązały się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.
 3. Adwokat udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie aplikantom adwokackim, osobom zatrudnionym przez Adwokata na podstawie umowy o pracę, praktykantom lub osobom, z którymi Adwokat zawarł pisemną umowę cywilnoprawną.
 4. Adwokat, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby przetwarzającej dane osobowe, udziela jej porad, informacji, wskazówek, a także wiążących poleceń dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Polityki Prywatności.
 5. Za naruszenie Polityki Prywatności osoby przetwarzające dane osobowe mogą ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W szczególności naruszenie Polityki Prywatności może stanowić:
  • każda osoba dokonująca operacji przetwarzania danych osobowych może zgłaszać Adwokatowi propozycję optymalizacji systemu danych osobowych w Kancelarii, mając na względzie przede wszystkim ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zgłoszone propozycje mogą w szczególności skutkować zmianą Polityki Prywatności lub przeglądu, o którym mowa w § 8 ust. 4.
  • przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę;
  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  • ważny powód wypowiedzenia umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

§ 7
Tajemnica adwokacka

 1. Dane osobowe, o których Adwokat dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, stanowią tajemnicę adwokacką.
 2. Przetwarzanie danych osobowych stanowiących tajemnicę adwokacką odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2368 z późn. zm.) oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,w tym w szczególności przepisy RODO.
 2. Polityka Prywatności została sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. Podpisany oryginał Polityki Prywatności przechowywany jest w Kancelarii. Polityka Prywatności dostępna jest również pod adresem: https://www.adwokatmurdza.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2020 r.
 4. Polityka Prywatności obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia. W razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w ciągu sześciu miesięcy, Adwokat dokonuje przeglądu Polityki Prywatności, uwzględniając w szczególności analizę skutków jej obowiązywania dla ochrony danych osobowych oraz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Adwokat dokona zmiany Polityki Prywatności w szczególności w przypadku, gdy zmianie ulegną obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych.