Zachowek

Pra­wo kar­nePra­wo cywil­neWykro­cze­niaPra­wo pra­cy
Roz­wódPra­wo rodzin­neAli­men­tyOdszko­do­wa­nie
Pra­wo gospo­dar­czePora­dy praw­nePora­dy praw­ne onli­neSpo­rzą­dza­nie pism
Obsłu­ga praw­naRekla­ma­cjaPra­wo spad­ko­weKon­takt

Zacho­wek jest rosz­cze­niem oso­by, któ­ra nie otrzy­ma­ła należ­nej jej czę­ści mająt­ku z tytu­łu dzie­dzi­cze­nia.

Zachowek
Zacho­wek

Zachowek — komu przysługuje

Zacho­wek przy­słu­gu­je zstęp­nym, mał­żon­ko­wi oraz rodzi­com spad­ko­daw­cy, któ­rzy byli­by powo­ła­ni do spad­ku z usta­wy.

Zachowek — przedawnienie roszczenia

Upraw­nio­ny do zachow­ku może docho­dzić rosz­cze­nia o zacho­wek w ter­mi­nie 5 lat od dnia ogło­sze­nia testa­men­tu.

Wysokość zachowku

Co do zasa­dy upraw­nio­nym do zachow­ku przy­słu­gu­je poło­wa war­to­ści udzia­łu spad­ko­we­go. Dla przy­kła­du moż­na podać, że w sytu­acji, w któ­rej spad­ko­bier­ca powi­nien otrzy­mać z tytu­łu dzie­dzi­cze­nia kwo­tę 300.000,00 zł, to może docho­dzić rosz­cze­nia o zacho­wek w wyso­ko­ści 150.000,00 zł.

Jeże­li jed­nak spad­ko­bier­ca jest trwa­le nie­zdol­ny do pra­cy albo jeże­li zstęp­ny upraw­nio­ny jest mało­let­ni, to przy­słu­gu­je mu zacho­wek w wyso­ko­ści 2/3 swo­je­go udzia­łu spad­ko­we­go. Sto­su­jąc powyż­szy przy­kład, to wów­czas spad­ko­bier­ca będzie mógł docho­dzić kwo­ty 200.000,00 zł.

Zachowek — sposób obliczania

Zachowek — podstawa obliczenia

Przy usta­la­niu udzia­łu spad­ko­we­go sta­no­wią­ce­go pod­sta­wę do obli­cza­nia zachow­ku uwzględ­nia się tak­że spad­ko­bier­ców nie­god­nych oraz spad­ko­bier­ców, któ­rzy spa­dek odrzu­ci­li, nato­miast nie uwzględ­nia się spad­ko­bier­ców, któ­rzy zrze­kli się dzie­dzi­cze­nia albo zosta­li wydzie­dzi­cze­ni.

Zachowek — ustalenie wysokości

Co do zasa­dy przy obli­cza­niu zachow­ku:

  • nie uwzględ­nia się zapi­sów zwy­kłych i pole­ceń, nato­miast doli­cza się do spad­ku, sto­sow­nie do prze­pi­sów poniż­szych, daro­wi­zny oraz zapi­sy win­dy­ka­cyj­ne doko­na­ne przez spad­ko­daw­cę;
  • doli­cza się tak­że do spad­ku, sto­sow­nie do prze­pi­sów poniż­szych, fun­dusz zało­ży­ciel­ski fun­da­cji rodzin­nej wnie­sio­ny przez spad­ko­daw­cę, w przy­pad­ku gdy fun­da­cja ta nie jest usta­no­wio­na w testa­men­cie;
  • doli­cza się tak­że do spad­ku, sto­sow­nie do prze­pi­sów poniż­szych, mie­nie w związ­ku z roz­wią­za­niem fun­da­cji rodzin­nej, o war­to­ści nie więk­szej niż wyso­kość fun­du­szu zało­ży­ciel­skie­go fun­da­cji rodzin­nej wnie­sio­ne­go przez spad­ko­daw­cę.

Wartość przedmiotu darowizny, zapisu windykacyjnego, funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej i mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej

Darowizna

War­tość przed­mio­tu daro­wi­zny obli­cza się według sta­nu z chwi­li jej doko­na­nia, a według cen z chwi­li usta­la­nia zachow­ku.

Zapis windykacyjny

War­tość przed­mio­tu zapi­su win­dy­ka­cyj­ne­go obli­cza się według sta­nu z chwi­li otwar­cia spad­ku, a według cen z chwi­li usta­la­nia zachow­ku.

Fundacja rodzinna

War­tość fun­du­szu zało­ży­ciel­skie­go fun­da­cji rodzin­nej i mie­nia w związ­ku z roz­wią­za­niem fun­da­cji rodzin­nej obli­cza się według sta­nu z chwi­li ich prze­ka­za­nia, a według cen z chwi­li usta­la­nia zachow­ku. W przy­pad­ku mie­nia w związ­ku z roz­wią­za­niem fun­da­cji rodzin­nej w pierw­szej kolej­no­ści obli­cza się war­tość fun­du­szu zało­ży­ciel­skie­go i war­tość mie­nia w związ­ku z roz­wią­za­niem fun­da­cji rodzin­nej, a następ­nie porów­nu­je się obie war­to­ści, z uwzględ­nie­niem art. 993 § 3 kodek­su cywil­ne­go.

Wydziedziczenie

Spad­ko­daw­ca może wydzie­dzi­czyć w testa­men­cie zstęp­nych, mał­żon­ka i rodzi­ców zachow­ku, jeże­li upraw­nio­ny do zachow­ku:

  • wbrew woli spad­ko­daw­cy postę­pu­je upo­rczy­wie w spo­sób sprzecz­ny z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go;
  • dopu­ścił się wzglę­dem spad­ko­daw­cy albo jed­nej z naj­bliż­szych mu osób umyśl­ne­go prze­stęp­stwa prze­ciw­ko życiu, zdro­wiu lub wol­no­ści albo rażą­cej obra­zy czci;
  • upo­rczy­wie nie dopeł­nia wzglę­dem spad­ko­daw­cy obo­wiąz­ków rodzin­nych.

Przy­czy­na wydzie­dzi­cze­nia upraw­nio­ne­go do zachow­ku powin­na wyni­kać z tre­ści testa­men­tu.

Przebaczenie

Spad­ko­daw­ca nie może wydzie­dzi­czyć upraw­nio­ne­go do zachow­ku, jeże­li mu prze­ba­czył.

Jeże­li w chwi­li prze­ba­cze­nia spad­ko­daw­ca nie miał zdol­no­ści do czyn­no­ści praw­nych, prze­ba­cze­nie jest sku­tecz­ne, gdy nastą­pi­ło z dosta­tecz­nym roze­zna­niem.

Usługi Kancelarii Adwokackiej w sprawach z zakresu spraw spadkowych

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie repre­zen­tu­je swo­ich klien­tów w spra­wach spad­ko­wych, w tym w spra­wach doty­czą­cych zachow­ku.

Wię­cej infor­ma­cji mogą Pań­stwo uzy­skać uma­wia­jąc się z adwo­ka­tem na ter­min spo­tka­nia.

Zachę­ca­my rów­nież do odwie­dza­nia fan page‑u Kan­ce­la­rii oraz naszej witry­ny.

Pomoc Prawna Online

Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka Adwo­kat Damian Mur­dza z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie ofe­ru­je Pań­stwu moż­li­wość uzy­ska­nia pomo­cy praw­nej, w tym z zakre­su pra­wa kar­ne­go za pośred­nic­twem Inter­ne­tu.

Wię­cej infor­ma­cji uzy­ska­ją Pań­stwo w zakład­ce Pora­dy Praw­ne Onli­ne.

Stan praw­ny na dzień 5 lip­ca 2024 r.