Pozew

Czym jest pozew?

Przez pozew należy rozumieć pierwsze pismo procesowe strony – powoda – wnoszone do sądu w celu wszczęcia procesu przeciwko innej osobie – pozwanemu.

Warunki formalne pozwu

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (dalej: kpc) każdy pozew musi czynić zadość ogólnym warunkom formalnym pisma procesowego. Kpc wymienia następujące warunki, które musi spełniać każde pismo procesowe:

 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników
 • numer PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do  jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku;
 • numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną (np. osoby prawne, spółka jawna), który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 • wartość przedmiotu sporu, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu lub wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna;
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników dołączonych do pozwu (np. pełnomocnictwo, dowody w sprawie).

Ponadto, pozew powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości  przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Każdy pozew może również zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

Powód w sporządzonym przez siebie pozwie szczególną uwagę powinien zwrócić na to, by uwzględnić w nim wszystkie ważne dla sprawy twierdzenia oraz dowody. Jeżeli strona powodowa zgłosi je w dalszych pismach lub na rozprawie, to sąd może pominąć je, chyba że powód uprawdopodobni, że nie zgłosił ich we właściwym czasie (w pozwie lub w dalszym piśmie przygotowawczym) bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Powód zobowiązany jest także do załączenia do pozwu jego odpisu i odpisu załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sprawy.

Pozew na formularzu

Kpc przewiduje w szczególnych przypadkach obowiązek wniesienia pozwu na urzędowym formularzu. Takim przykładem jest np. sytuacja, gdy powód jest usługodawcą lub sprzedawcą, a dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

 • świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
 • przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej;
 • dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opalowego;
 • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków;
 • wywóz nieczystości;
 • dostarczanie energii cieplnej.

Postępowanie uproszczone

Innym przykładem obowiązku wniesienia pozwu na urzędowym formularzu są pozwy składane w postępowaniu uproszczonym. Zgodnie z przepisami kpc, przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych o:

 • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
 • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Wzory powyższych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.